XI NIEDZIELA ZWYKŁA

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
16 CZERWCA 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Pra­cow­ni­ków Cukrow­ni Góra Ślą­ska.
   
 2. Nato­miast o godz. 1600 w dzi­siej­sza nie­dzie­lę, Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Przez cały czer­wiec o godz. 1730 zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwie do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa.
   
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek o godz. 1915 w naszym koście­le Spo­tka­nie Syno­dal­ne w Rejo­nie dla obu deka­na­tów górow­skich. Ser­decz­nie zapra­sza­my nasz Para­fial­ny Zespół Syno­dal­ny.
   
 5. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 6. Od przy­szłej nie­dzie­li, w naszej Para­fii będzie obo­wią­zy­wał waka­cyj­ny porzą­dek spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych. Przez okres waka­cji nie będzie nie­dziel­nej Mszy św. o godz. 1600 a od następ­ne­go ponie­dział­ku, w dni powsze­dnie Eucha­ry­stii o godz. 1700. Nato­miast poran­na Msza św. w dni powsze­dnie będzie spra­wo­wa­na o godz. 800.
   
 7. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li po każ­dej Mszy św. w przed­sion­ku kościo­ła, przyj­mo­wa­ne są zapi­sy na przy­ję­cie, na noc­leg Piel­grzy­mów z Rowe­ro­wej Piel­grzym­ki ze Szcze­ci­na z 4 na 5 lip­ca oraz Pie­szej Piel­grzym­ki Zie­lo­no­gór­sko-Gorzow­skiej z 4 na 5 sierp­nia. Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych, pro­si­my o zapi­sy­wa­nie się tak­że tych Para­fian, któ­rzy od lat mają sta­łych Piel­grzy­mów. Dzię­ku­je­my za otwar­cie swo­ich serc i domów!
   
 8. W minio­nym tygo­dniu odszedł do wiecz­no­ści śp. † Adam Mar­ci­niak, lat 75 z pl. Chro­bre­go a ostat­nio prze­by­wa­ją­cy w domu opie­ki w Jele­niej Górze.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA