Intencje Mszalne (17–24.03.2024)

Nie­dzie­la 17.03.2024
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Anny w 75 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
0900
 • † Józef PAPIEROWSKI; † Bar­ba­ra KRZAK; † z rodzin: KIEŁBOWSKICH, PAPIEROWSKICH
   
 • † z rodzin: BUGAJSKICH, CWYNARÓW, BARAN, PASTURZYŃSKICH
   
 • † rodzi­ce: Józef, Alek­san­dra ŚWIDER; † bra­cia: Fran­ci­szek, Sta­ni­sław; † z rodzi­ny SOZAŃSKICH
 
1030
 • † Felik­sa, Anto­ni ZAKRZEWSCY; † z rodzin: KRUPÓW, WOLAKÓW, MICHALEWICZÓW
   
 • † Tere­sa PLUTA (od sąsiadów)
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sła­wa POSTOŁ – 1 r. śm.

Ponie­dzia­łek 18.03.2024
0700
† Marian WOJTASIK (od uczest­ni­ków pogrzebu

 
0900
† Kazi­mie­ra, Hen­ryk STOSIK
 
1800
 • W int. Panu Bogu wia­do­mej
   
 • W pew­nej intencji

Wte­rek 19.03.2024
0700
† Rynald DYLEWSKI

 
0900
† Bro­ni­sła­wa, Zyg­munt, Anto­ni ZBYROWSCY
 
1800
 • † Jan RACHWAŁ (od chrze­śni­cy Bar­ba­ry Bachor­skiej i rodzi­ny Świe­rzew­skich)
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Hen­ry­ka i Lidii z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej

Śro­da 20.03.2024
0700
† Wan­da KLIMASZEWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
0900
† Zofia, Marian BŁASZCZYK; † Wła­dy­sła­wa, Józef KUBIAK
 
1800
 • † Anna, Igna­cy, Zuzan­na, Ambro­ży
   
 • † Tere­sa JUREK – 2 r. śm.; † Anna BARDA – 30 r. śm.; † Józef BARDA – 50 r. śm.

Czwar­tek 21.03.2024
0700
† Robert DEBIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Ste­fan ZIELIŃSKI (od rodzi­ny Sieczka)
 
1800
† Jadwi­ga ĆWIK (od rodzi­ny z Bieszczad)

Pią­tek 22.03.2024
0700
† Sta­ni­sław LEŚKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 23.03.2024
0700
† Zyg­fryd PĘKALA – 1 r. śm.; † Zbi­gniew TUROWSKI – 1 r. śm.
 
1800
† Andrzej UŚCIŁO – 5 r. śm.


Nie­dzie­la 24.03.2024
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Wła­dy­sła­wa z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
0900
† Andrze­li­ka KRYSTKOWIAK – 1 r. śm.
 
1030
 • † Hen­ry­ka, Marian NOWAK; † z rodzi­ny
   
 • † Anna, Edward GURGUREWICZ; † Maria, Anto­ni, Kazi­mierz KWAŚNICA
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba w 30 r. uro­dzin i Karo­li­ny w 26 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Matyl­dy MIKUŚ w 94 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne