V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
17 MARCA 2024 ROKU

 1. W Imię Boże roz­po­czy­na­my w dzi­siej­szą nie­dzie­lę tego­rocz­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re popro­wa­dzi Ks. Woj­ciech Buź­niak, pra­cow­nik nasze­go Metro­po­li­tal­ne­go Sądu Duchow­ne­go a jed­no­cze­śnie posłu­gu­ją­cy we wro­cław­skiej Para­fii Odku­pi­cie­la Świa­ta. Księ­dzu Woj­cie­cho­wi życzy­my obfi­to­ści Darów Ducha Świę­te­go. Nauki na roz­po­czę­cie Reko­lek­cji pod­czas każ­dej dzi­siej­szej Mszy św. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1700 Gorz­kie Żale z nauką sta­no­wą dla mał­żon­ków i wszyst­kich wycho­wu­ją­cych potom­stwo. Szcze­gól­nie zapra­sza­my rodzi­ców dzie­ci komu­nij­nych, rocz­ni­co­wych i mło­dzie­ży przy­go­to­wu­ją­cej się do Bierz­mo­wa­nia. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę nauki reko­lek­cyj­ne pod­czas Mszy św. o godz. 900 i 1800. Prze te trzy dni nie będzie Eucha­ry­stii o godz. 1700 a inten­cje przy­ję­te na tę godzi­nę zosta­ną odpra­wio­ne o godz. 1800. We wto­rek, tra­dy­cyj­nie pod­czas trwa­nia Reko­lek­cji prze­ży­wać będzie­my para­fial­ny Dzień Cho­rych. Pod­czas Mszy św. o godz. 900 i 1800 udzie­le­nie Sakra­men­tu Namasz­cze­nia Cho­rych. Do Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia przy­stą­pi­my w śro­dę, na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji. Kapła­ni z nasze­go Deka­na­tu będą słu­żyć w kon­fe­sjo­na­łach od godz. 800 – 930 i od 1600 – 1800. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my w śro­dę na tacę, tra­dy­cyj­nie prze­zna­czo­ne są na rzecz Księ­dza Reko­lek­cjo­ni­sty. Jego imie­niem ser­decz­ne Bóg zapłać za każ­dy dar! W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę Ksiądz Woj­ciech będzie tak­że pro­wa­dził Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży szkół śred­nich naszych szkół wg pla­nu uzgod­nio­ne­go z Dyrek­cja­mi.
   
 2. Od wczo­raj do Nie­dzie­li Pal­mo­wej, tak jak w całej Pol­sce, trwa­my na Modli­twie Nowen­no­wej w inten­cji Ojczy­zny, zgo­dy naro­do­wej i posza­no­wa­nia ludz­kie­go życia. Naszą proś­bę do Pana Boga będzie­my zano­sić za przy­czy­ną świę­tych pol­skich męczen­ni­ków: św. Andrze­ja Bobo­li i bł. Ks. Jerze­go Popie­łusz­ki.
   
 3. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. Rodzi­ców dzie­ci klas III zapra­sza­my dzi­siaj do Domu Kate­che­tycz­ne­go po odbiór stro­jów komu­nij­nych. Chłop­ców zapra­sza­my na godz. 1930 a dziew­czyn­ki na godz. 1945.
   
 5. We wto­rek – 19 mar­ca Uro­czy­stość św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP. W ten dzień o godz. 1715 zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę różań­co­wą, ofia­ro­wa­ną szcze­gól­nie za Ojców naszej Para­fii, któ­rą popro­wa­dzą Pano­wie nale­żą­cy do Żywe­go Różań­ca.
   
 6. Ser­decz­nie zapra­sza­my w naj­bliż­szy pią­tek do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwie Dro­gi Krzy­żo­wej po uli­cach nasze­go mia­sta. Ducho­wy owoc tej modli­twy będzie­my chcie­li ofia­ro­wać za naszą Ojczy­znę, nasze mia­sto i za każ­de­go miesz­kań­ca naszej Para­fii. Roz­po­czę­cie o godz. 1700 w naszym koście­le. Roz­da­nie pamią­tek dla dzie­ci, któ­re uczest­ni­czy­ły w Nabo­żeń­stwach Dro­gi Krzy­żo­wej, w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 1030
   
 7. Bez­po­śred­nio po zakoń­cze­niu Dro­gi Krzy­żo­wej, w naszej świą­ty­ni zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 8. Wyjazd zapi­sa­nych osób na Piel­grzym­kę do Gór­ki Klasz­tor­nej na Miste­rium Męki Pań­skiej w naj­bliż­szą sobo­tę – 23 III o godz. 900 z par­kin­gu przy nowym Net­to.
   
 9. Za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa. Poświę­ce­nie palm pod­czas każ­dej Mszy św. Przy odpo­wied­niej pogo­dzie, o godz. 1030 poświę­ce­nie palm przed kościo­łem a następ­nie pro­ce­sjo­nal­ne wej­ście do świą­ty­ni.
   
 10. Ser­decz­nie zapra­sza­my dzie­ci, mło­dzież i doro­słych do udzia­łu w kon­kur­sie na naj­pięk­niej­szą pal­mę wiel­ka­noc­ną. Pal­my przy­no­si­my do zakry­stii a dzie­ci mogą je prze­ka­zać kate­che­tom w szko­le do 21 mar­ca. Ogło­sze­nie wyni­ków w Nie­dzie­le Pal­mo­wą pod­czas Mszy św. o godz. 1030. Odda­ne pal­my wezmą udział w kier­ma­szu cha­ry­ta­tyw­nym pro­wa­dzo­nym w naj­bliż­szą sobo­tę, w Domu Kate­che­tycz­nym od godz. 1000 – 1300 oraz w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą na sto­isku przed kościo­łem. Będzie moż­na rów­nież zaku­pić cia­sto i pie­ro­gi. Zachę­ca­my do upie­cze­nia cia­sta i przy­go­to­wa­nia pie­ro­gów wszyst­kich chęt­nych Para­fian, pro­sząc jed­no­cze­śnie o kon­takt z Panią Kate­chet­ką Anią. Dochód z kier­ma­szu zosta­nie prze­zna­czo­ny na dia­gno­zę i lecze­nie 7‑letniego Fili­pa, miesz­kań­ca naszej Para­fii. Bóg zapłać wszyst­kim, któ­rzy chcą włą­czyć się w tę ini­cja­ty­wę!
   
 11. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy do koszycz­ka ze świę­con­ką oraz pas­cha­li­ki, któ­re roz­pro­wa­dza Cari­tas z myślą o potrze­bu­ją­cych. Bóg zapłać za wspar­cie tego Dzie­ła!
   
 12. W minio­nym tygo­dniu odszedł do wiecz­no­ści śp. † Janusz Muraw­ski, lat 55 ostat­nio prze­by­wa­ją­cy w Ośrod­ku Pomo­cy Spo­łecz­nej.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA