Intencje Mszalne (18–25.12.2022)

Nie­dzie­la 18.12.2022
0700
† Hele­na GOŁUCH – 1 r. śm.; † Tade­usz GOŁUCH – 1 r. śm.; † Józef GOŁUCH – 9 r. śm.; † Wła­dy­sław, Maria GOŁUCH
 
0900
† Jerzy, Teo­dor, Marian, Ire­ne­usz, Maria
 
1030
† Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI – z racji imienin
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Nata­lii MACZUGI w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie, opie­kę MB i dary Ducha Świętego
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Kazi­mierz SPALIK – 15 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Ponie­dzia­łek 19.12.2022
0700
† Bar­ba­ra LACHOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bog­dan BUJAK – 3 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† Kazi­mierz GÓRSKI – 19 r. śm.

Wto­rek 20.12.2022
0700
† Ire­na GAJDA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Edmund DOMAGALSKI
 
1800
† Karo­li­na, Michał SAMARDAK; † Leon, Hele­na KISOWSCY

Śro­da 21.12.2022
0700
† Jani­na CHRONOWIĄT (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 
 
1800
† Anna, Michał, Anna, Maria

Czwar­tek 22.12.2022
0700
† Roman NOWAK – 11 r. śm.
 
1700
† rodzi­ce: Ewa KOLBUSZ – 1 r. śm.; † Sta­ni­sław KOLBUSZ – 35 r. śm.
 
1800
† Sta­ni­sław BORYSOWSKI; † z rodzin: KOWALCZYKÓW, GROBELNYCH

Pią­tek 23.12.2022
0700
† Win­cen­ty GALIMSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Tomasz KOWAL – 6 r. śm.
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 24.12.2022
0700
† Adam WICHŁACZ
 
2400
 • Za Para­fian
   
 • † Robert HAŁAŚ; † Michał RANCEW; † Tere­sa, Waw­rzy­niec MAŚLANKOWSCY
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Euge­niu­sza w 75 r. uro­dzin i w int. całej rodzi­ny, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Nie­dzie­la 25.12.2022 – BOŻE NARODZENIE

 
0900
 • † Zdzi­sław BORAWSKI – 4 r. śm.
   
 • † Józef KOTWICKI – 20 r. śm.; † Hele­na, Jan KOTWICCY; † Zofia KRUPSKA
 
1030
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Alek­san­der SZPAKOWSKI – 12 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa SZPAKOWSKA – 5 r. śm.; † Edward ZAJĄC – 14 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1200
 • † Maria, Jan PTAK; † z rodzi­ny
   
 • Chrzty
 
1600
† Kry­sty­na, Wła­dy­sław KUŁAN; † Piotr, Kse­nia, Fran­ci­szek, Bole­sław ANTKÓW; † Jan KŁYS
 
1800
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od Wie­sła­wy Smek­ta­ły z dzieć­mi z Pudliszek)

MSZAL I KRZYZ