Intencje Mszalne (25.12.2022–01.01.2023)

Nie­dzie­la 25.12.2022 – BOŻE NARODZENIE

 
0000
 • Za Para­fian
   
 • † Robert HAŁAŚ; † Michał RANCEW; † Tere­sa, Waw­rzy­niec MAŚLANKOWSCY
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Euge­niu­sza w 75 r. uro­dzin i w int. całej rodzi­ny, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
0900
 • † Zdzi­sław BORAWSKI – 4 r. śm.
   
 • † Józef KOTWICKI – 20 r. śm.; † Hele­na, Jan KOTWICCY; † Zofia KRUPSKA
 
1030
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Alek­san­der SZPAKOWSKI – 12 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa SZPAKOWSKA – 5 r. śm.; † Edward ZAJĄC – 14 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1200
 • † Maria, Jan PTAK; † z rodzi­ny
   
 • Chrzty
 
1600
† Kry­sty­na, Wła­dy­sław KUŁAN; † Piotr, Kse­nia, Fran­ci­szek, Bole­sław ANTKÓW; † Jan KŁYS
 
1800
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od Wie­sła­wy Smek­ta­ły z dzieć­mi z Pudliszek)

Ponie­dzia­łek 26.12.2022 – św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczennika

 
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC (od cór­ki Marze­ny z rodziną)
 
0900
† Jani­na, Edward, Piotr, Ryszard PAKUŁA; † Anto­ni, Hele­na, Michał DROZDOWSCY
 
1030
 • † Leszek WAWRZYŃCZAK – 5 r. śm.; o Boże błog. dla dzie­ci, wnu­ków i pra­wnu­ków
   
 • † Wan­da SZMYDYŃSKA
 
1200
 • † Fran­ci­szek GAJEWSKI – 18 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † sio­stra Jani­na
   
 • † Kata­rzy­na KOSZACKA (od dzie­ci i rodzinami)
 
1600
† Alek­san­der SYMONOWICZ – 11 r. śm.; † z rodzi­ny i moich rodziców
 
1800
Dzięk­czyn­na za zdro­wie dla Zuzanny

Wto­rek 27.12.2022
0700
† Zbi­gniew HOŁYŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Beaty w 53 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę MB
 
1800
† Albert BORYSEWICZ – 1 r. śm.; † Jan, Mal­wi­na BORYSEWICZ; † Sta­ni­sław, Sabi­na SKRZYNIARZ

Śro­da 28.12.2022
0700
Dzięk­czyn­na za sta­ry rok, z proś­bą o Boże błog. na nowy rok dla całej rodziny
 
1700
† Marian­na KAMIŃSKA; † Igna­cy GRZEGORCZYK
 
1800
Dzięk­czyn­na z oka­zji 80 r. urodzin

Czwar­tek 29.12.2022
0700
† Anna WICHŁACZ
 
1700
† Ste­fa­nia, Jan KOZDRÓJ; † z rodzi­ny KOZDROJÓW
 
1800
† Ste­fa­nia, Adolf KOLMAN

Pią­tek 30.12.2022
0700
† Adam GÓRNY (od sąsia­dów z klat­ki 13A)
 
1700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Jani­ny ZAJĄCZKOWSKIEJ w 100 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę MB
 
1800
† Mał­go­rza­ta KOSEK


Sobo­ta 31.12.2022
0700
† Ewa TOMCZAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
2400
Zakoń­cze­nie Sta­re­go Roku – za Parafian

Nie­dzie­la 01.01.2023
0900
 • † Bar­tosz – 8 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † Maria, Cze­sław, Helio­dor; † z rodzin: KĘDZIERSKICH, SKOWROŃSKICH, PIEPRZYCKICH

 
1030
† Hen­ry­ka ZAŁUPSKA – 17 r. śm.
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Regi­ny w 90 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę MB
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża I
 
1800
† Krzysz­tof FURTAK (od rodzi­ny Szydłowskich)

MSZAL I KRZYZ