Intencje Mszalne (19–26.03.2023)

Nie­dzie­la 19.03.2023
0700
 • † Józef, Bar­ba­ra PAPIEROWSCY; † z rodzin: PAPIEROWSKICH, KIEŁBOWSKICH
   
 • † Rynald DYLEWSKI
 •  
  0900
 • † Fran­ci­szek STOPKA – 19 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • † Zbi­gniew; † z rodzin: SUMARÓW, DUCZYŃSKICH, KASZTELANÓW
 •  
  1030
  • † Anto­ni ZAKRZEWSKI – 80 r. śm.; † Feli­ka, Kazi­mie­ra, Ire­na, Maria, Józef KRUPA
    
  • † Mar­ta GIZICKA – 14 r. śm.
   
  1200
  Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Tere­sy i Zbi­gnie­wa KEMPOWICZ w 55 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
   
  1600
  Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
   
  1800
  † Zofia GŁOWIAK – 4 r. śm.; † jej rodzi­ce i babcie

  Ponie­dzia­łek 20.03.2023
  0700
  Za wszyst­kich żywych i zmarłych
   
  1700
  † Jadwi­ga, Sta­ni­sław, Zofia MAJEWSCY
   
  1800
  † Fran­ci­szek STOPKA – 20 Msza Świę­ta gregoriańska.


  Wto­rek 21.03.2023
  0700
  † Tere­sa TOMASZEWICZ (od rodzin: Jurek, Zając, Szymańskich)
   
  1700
  † Fran­ci­szek STOPKA – 21 Msza Świę­ta gregoriańska.
   
  1800
  † Józef, Edmund, Jani­na CZARNECCY


  Śro­da 22.03.2023
  0700
  † Andrzej SYSIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
   
  1700
  † Fran­ci­szek STOPKA – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.
   
  1800
  † Maria STOŃ – 2 r. śm.; † Adolf STOŃ; oraz proś­ba o zdro­wie dla dzie­ci, wnu­ków i prawnuków


  Czwar­tek 23.03.2023
  0700
  † Piotr TRZÓSŁO (od Jadwi­gi i Grze­go­rza Try­bu­ła z Sobolowa)
   
  1700
  † Jan SALETA – 30 r. śm.; † z rodzin: SALETÓW, TARNOWSKICH
   
  1800
  † Fran­ci­szek STOPKA – 23 Msza Świę­ta gregoriańska.


  Pią­tek 24.03.2023
  0700
  † Maria GOŹDZIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
   
  1700
  † Fran­ci­szek STOPKA – 24 Msza Świę­ta gregoriańska.
   
  1800
  Wypo­min­ki


  Sobo­ta 25.03.2023
  0700
  † Fran­ci­szek STOPKA – 25 Msza Świę­ta gregoriańska.
   
  0900
  Ducho­wa adopcja
   
  1800
  † Adolf POPŁAWSKI – kolej­na r. śm.; † z rodzi­ny; † rodzi­ce z obu stron

  Nie­dzie­la 26.03.2023
  0700
  † Hen­ryk – 37 r. śm.; † Józe­fa – 23 r. śm.; † z obu stron
   
  0900
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Flo­ria­na w 70 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB dla jubi­la­ta i całej rodzi­ny
   
 • O Boże błog. i szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Anny
 •  
  1030
  • † Fran­ci­szek STOPKA – 26 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
    
  • † Hen­ry­ka NOWAK
   
  1200
  • † Pela­gia, Ire­na, Andrzej, Cze­sław, Rafał GRONOWSCY
    
  • Za Para­fian
   
  1600
  Akcja Kato­lic­ka
   
  1800
  † Andrzej UŚCIŁO – 4 r. śm.

  MSZAL I KRZYZ