V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
26 MARCA 2023 ROKU

 1. W Imię Boże roz­po­czy­na­my w dzi­siej­szą nie­dzie­lę Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re popro­wa­dzi Ksiądz Łukasz Anioł – Sal­wa­to­ria­nin, obec­nie odpo­wie­dzial­ny za dusz­pa­ster­stwo powo­łań. Księ­dzu Łuka­szo­wi życzy­my obfi­to­ści Bożych Darów. Kaza­nia na roz­po­czę­cie Reko­lek­cji pod­czas każ­dej dzi­siej­szej Mszy św. Pod­czas Gorz­kich Zali o godz. 1700 nauka sta­no­wa dla mał­żon­ków, wycho­wu­ją­cych potom­stwo i narze­czo­nych. Szcze­gól­nie zapra­sza­my rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej oraz do Bierz­mo­wa­nia. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę Msze św. z nauka­mi reko­lek­cyj­ny­mi o godz. 900 i 1800. W te dni nie będzie Mszy św. o godz. 1700. Do Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia będzie­my mogli przy­stą­pić w śro­dę od godz. 800 – 930 i od godz. 1600 – 1800. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my na tacę w śro­dę, na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji prze­zna­czo­ne są na rzecz księ­dza Reko­lek­cjo­ni­sty. Jego imie­niem Bóg zapłać za każ­dy dar!
  W tych dniach Ksiądz Łukasz będzie pro­wa­dził tak­że reko­lek­cje dla mło­dzie­ży naszych szkół śred­nich wg pla­nu uzgod­nio­ne­go z Dyrek­cja­mi.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. W pią­tek – 31 mar­ca, w gra­fi­ku Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej, przy­pa­da dla naszej Para­fii Dzień Ado­ra­cji Wie­czy­stej Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Zapra­sza­my na indy­wi­du­al­ną modli­twę od poran­nej Mszy św. do godz. 1700.
   
 4. W naj­bliż­szy pią­tek – Nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej po uli­cach nasze­go mia­sta w inten­cji wszyst­kich miesz­kań­ców Para­fii. Dro­gę Krzy­żo­wą roz­pocz­nie­my przed naszym kościo­łem o godz. 1700 i przej­dzie­my Ją wraz ze Świę­tym Janem Paw­łem II. W ten dzień będzie to jedy­na Dro­ga Krzy­żo­wa. Bez­po­śred­nio po zakoń­cze­niu nabo­żeń­stwa – Msza św. w inten­cji przy­ję­tej na godz. 1800.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca. Stąd przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec przy obec­no­ści reli­kwii Świę­te­go Jana Paw­ła II.
   
 6. W sobo­tę odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła. Pro­si­my tak­że zgła­szać w zakry­stii adre­sy tych cho­rych, któ­rzy chcie­li­by oka­zjo­nal­nie – na Świę­ta, przy­stą­pić do Sakra­men­tów Świę­tych.
   
 7. Wyjazd zapi­sa­nych osób na Miste­rium Męki Pań­skiej do Gór­ki Klasz­tor­nej, w naj­bliż­szą sobo­tę o godz. 900 sprzed nowe­go „Net­to”.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę Msza św. o godz. 1200 będzie poprze­dzo­na Miste­rium o Świę­tym Janie Paw­le II w 18 rocz­ni­cę Jego odej­ścia do Domu Ojca. Po Eucha­ry­stii będzie­my mogli uca­ło­wać reli­kwie Świę­te­go Papie­ża.
   
 9. Za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa czy­li Nie­dzie­la Męki Pań­skiej. Pod­czas każ­dej Mszy św. poświę­ce­nie palm. Przy odpo­wied­niej pogo­dzie, o godz. 1030 poświę­ce­nie palm nastą­pi przed kościo­łem a następ­nie wej­dzie­my pro­ce­syj­nie do świą­ty­ni na pamiąt­kę uro­czy­ste­go wjaz­du Pana Jezu­sa do Jero­zo­li­my. Po tej Mszy św. dla naj­gor­liw­szych dzie­ci roz­da­nie pamią­tek zwią­za­nych z udzia­łem w Dro­dze Krzy­żo­wej. Pro­szę przy­nieść plan­sze.
   
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży IV a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 11. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 12. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia wiel­ka­noc­ne pas­cha­li­ki i baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy – do koszy­ka ze świę­con­ką, roz­pro­wa­dza­ne przez Cari­tas na rzecz potrze­bu­ją­cych.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł: śp. † Jerzy Nie­wrzał, lat 76 z ul. Wro­cław­skiej.
  Wiecz­ny odpo­czy­nek…
   
OGLOSZENIA