Intencje Mszalne (19–26.05.2024)

NIEDZIELA 19.05.2024
0700
Karo­li­na – 13 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, JURGA, MINICH
 
0900
  • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
     
  • † Cze­sła­wa KAŁAWAJ

 
1030
Pierw­sza Komu­nia Święta
 
1200
Rocz­ni­ca Pry­mi­cji naszych kapłanów
 
1500
Jan SZAWARYN – 4 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Zenon CHARUŻYN – 4 r. śm.; † Szy­mon CHARUŻYN – 2 r. śm.; † Aga­ta TWARÓG

Ponie­dzia­łek 20.05.2024
0700
† Sta­ni­sław JAKSZEWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
0900
† Hele­na CZOŁOWSKA (od Stra­ży Hono­ro­wej Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa)
 
1700
† Cze­sław, Zofia NOGA; † ich dzie­ci: Ryszard, Gra­ży­na, Bożena
 
1800
† Józe­fa ZGUTKA – 19 r. śm.; † Ste­fan ZGUTKA – 17 r. śm.; † Józef KOCUR; † Mał­go­rza­ta KOSEK; † Sta­ni­sław ZGUTKA

Wte­rek 21.05.2024
0700
† Wie­sła­wa ZAJĄC (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Józef, Fran­ci­szek, Jadwi­ga NOWAK; † z rodziny
 
1800
† Anna, Jerzy PRZYBYŁOWSCY

Śro­da 22.05.2024
0700
† Karol, Vik­to­ria DRÓŻDŻ; † Wła­dy­sła­wa KULIG
 
1700
† Mie­czy­sław SKOWROŃSKI; † rodzi­ce: Maria, Czesław
 
1800
† Jadwi­ga, Zofia, Sta­ni­sław MAJEWSCY

Czwar­tek 23.05.2024
0700
O zdro­wie duszy i cia­ła i Boże błog. dla Mariusza
 
1700
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Iwo­ny z oka­zji uro­dzin i imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. sio­stry Iwo­ny z oka­zji uro­dzin, oraz w int. Ewy i wnucz­ki Oli­wii, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski


Pią­tek 24.05.2024
0700
† Anna WŁOCH (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Ger­tru­da WRÓBEL; † rodzi­ce: Zofia, Kazi­mierz STĘPIEŃ; † Mie­czy­sław, Wła­dy­sław STEFANÓW
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 25.05.2024
0700
Dzięk­czyn­na za sakra­men­ty chrztu, komu­nii św., spo­wie­dzi, bierz­mo­wa­nia i kapłań­stwa ks. Leszka
 
1800
† Kazi­mierz GULECKI – 11 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron


NIEDZIELA 26.05.2024
0700
† Kazi­mie­ra MROŻEK; † Kry­sty­na FRĄCZKIEWICZ; † Anie­la DYLEWSKA; † Anna DAMRYCH
 
0900
  • † Hali­na ZAJĄC – 1 r. śm.; † Jani­na JASIŃSKA – 11 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
     
  • † Ire­ne­usz BANDOCH – z racji urodzin

 
1030
Rocz­ni­ca Pierw­szej Komu­nii Świętej
 
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Ks. Hen­ry­ka z oka­zji 40 r. świę­ceń kapłań­skich, z proś­bą o Boże błog. i Dary Ducha Świę­te­go w paster­skiej posłudze
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Wik­to­ria, Józef USS; † Leonar­da, Cze­sław, Zofia, Alfons SILKO

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne