UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
26 MAJA 2024 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 prze­ży­wa­my w naszej Para­fii Uro­czy­stość Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej. Dzie­ciom klas IV gra­tu­lu­je­my rocz­nej przy­jaź­ni z Panem Jezu­sem Eucha­ry­stycz­nym a rodzi­com życzy­my wytrwa­ło­ści w dal­szym reli­gij­nym wycho­wy­wa­niu swo­ich pociech.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. Do piąt­ku – ostat­nie Nabo­żeń­stwa Majo­we o godz. 1730. Dla naj­gor­liw­szych dzie­ci roz­da­nie oko­licz­no­ścio­wych pamią­tek w pią­tek po majów­ce.
   
 4. W naj­bliż­szy czwar­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa, popu­lar­nie zwa­na Boże Cia­ło. Msze św. w naszym koście­le para­fial­nym będą spra­wo­wa­ne o godz. : 700; 900; oko­ło godz. 1200 – bez­po­śred­nio po zakoń­czo­nej pro­ce­sji i o godz. 1800. W tym roku głów­na Msza św. będzie spra­wo­wa­na o godz. 900 w naszym koście­le, po czym wyru­szy pro­ce­sja do czte­rech ołta­rzy, któ­ra zakoń­czy się w koście­le św. Fau­sty­ny. Przej­dzie­my nową tra­są: ul. Ście­gien­ne­go, Zaułek, pl. Chro­bre­go, Armii Kra­jo­wej, Gło­gow­ska, Pod­wa­le, Pia­stów i Jagie­lo­nów. Bóg zapłać Stra­ży Hono­ro­wej Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i Żywe­mu Różań­co­wi, któ­rzy przy­go­to­wu­ją I i II ołtarz. Pro­si­my o pomoc, szcze­gól­nie męż­czyzn, tak­że przy nie­sie­niu fere­tro­nów. Dzie­ci komu­nij­ne i rocz­ni­co­we zapra­sza­my do udzia­łu w pro­ce­sji, w stro­jach komu­nij­nych: dziew­czyn­ki do sypa­nia kwiat­ków a chłop­ców do dawa­nia sygna­łu dzwon­ka­mi. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie swo­ich dzwon­ków. Nato­miast Para­fian pro­si­my o pomoc w zebra­niu płat­ków kwia­tów do sypa­nia przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Pamię­taj­my o reli­gij­nej deko­ra­cji swo­ich domów na cześć Chry­stu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go.
  Po połu­dniu o godz. 1600 Msza św. odpu­sto­wa w koście­le Boże­go Cia­ła na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym. Uro­czy­stej Sumie Odpu­sto­wej będzie prze­wod­ni­czył Ks. Woj­ciech Buź­niak – ostat­ni nasz Reko­lek­cjo­ni­sta. Ksiądz Woj­ciech będzie prze­wod­ni­czył tak­że pro­ce­sji po naszym mie­ście.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da I sobo­ta mie­sią­ca, stąd przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
   
 6. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży VI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 8. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my za tydzień na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 9. W następ­ny ponie­dzia­łek – 3 czerw­ca, pod­czas Mszy św. o godz. 1800 mło­dzież klas VIII przy­stą­pi do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia.
   
 10. Mło­dzież naszej Para­fii zachę­ca­my do udzia­łu w Ogól­no­pol­skim Spo­tka­niu Mło­dych na Polach Led­nic­kich, w naj­bliż­szą sobo­tę – 1 czerw­ca. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u Ks. Łuka­sza.
   
 11. Przy­po­mi­na­my o orga­ni­zo­wa­nym przez Straż Hono­ro­wą wyjeź­dzie na 34 Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w sobo­tę – 8 czerw­ca, do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie – Łagiew­ni­kach. Zapi­sy do dzi­siaj u Zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca.
   
 12. Roz­po­czy­na­my przy­go­to­wa­nia do Uro­czy­sto­ści I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej w roku 2025. Rodzi­ców pro­si­my o pobie­ra­nie, wyło­żo­nych na sto­li­ku za ołta­rzem, sto­sow­nych dekla­ra­cji, któ­re po wypeł­nie­niu odda­je­my do koń­ca tego roku szkol­ne­go, do Pań Kate­che­tek ze Szko­ły nr 3.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Wła­dy­sław Młyń­ski, lat 84 z ul. Iwaszkiewicza;
  • śp. † Bogu­sław Sit­nik, lat 64 z ul. Poznańskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA