Intencje Mszalne (19–26.06.2022)

Nie­dzie­la 19.06.2022
0700
 
 
0900
 • † Geno­we­fa, Adolf BIRECCY; † Bar­ba­ra, Fran­ci­szek HAJDUK
   
 • † Józe­fa ROGOŹNICKA – 5 r. śm.; † Mie­czy­sław ROGOŹNICKI; † z rodziny
 
1030
Dziękczynno–błagalna w int. Anny z oka­zji 50 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty i Ryszar­da w 35 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Pela­gia, Fran­ci­szek, Wal­de­mar, Tomasz SZYMKOWIAK; † Zenon CHARUŻYN

Ponie­dzia­łek 20.06.2022
0700
 
 
1700
 • † Kata­rzy­na KUMANOWSKA – 30 r. śm.; † Józef KUMANOWSKI; † Teo­fi­la KUMANOWSKA; † Apo­lo­nia HURKACZ
   
 • † Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI – 5 r. śm. (od brata)
 
1800
BIERZMOWANIE

Wto­rek 21.06.2022
0700
 
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Bog­da­na i Boże­ny MĄCZYŃSKICH w 8 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1800
† Marian, Bro­ni­sław, Hele­na KRZYŻOSTANIAK

Śro­da 22.06.2022
0700
Dzię­ku­jąc Bogu za dar życia, zdro­wia oraz wszyst­kie otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog., opie­kę MB na dal­sze lata życia dla Janiny
 
1700
† Ire­na GODERSKA – 15 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Michał, Kazi­mie­ra MICHALEWICZ; † Tade­usz WĘCŁAWEK; † z rodzin: MICHALEWICZ, ZAKRZEWSKICH

Czwar­tek 23.06.2022
0700
† Michał, Kazi­mie­ra MICHALEWICZ; † Tade­usz WĘCŁAWEK; † z rodzin: MICHALEWICZ, ZAKRZEWSKICH
 
1700
 • Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go Szkół Pod­sta­wo­wych
   
 • † Zyg­munt SUFRYD – 20 r. śm.; † Jadwi­ga, Fran­ci­szek SUFRYDOWIE
 
1800
 • † Zbi­gniew DAMRYCH; † Piotr GORTYCH
   
 • W int. Stra­ży Hono­ro­wej i Czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa

Pią­tek 24.06.2022
0700
 
 
1700
† Jani­na IRZYKOWICZ
 
1800
 

Sobo­ta 25.06.2022
0700
 
 
1800
† Jan BAZYLEWICZ

Nie­dzie­la 26.06.2022
0700
† Edward, Piotr, Ryszard, Jani­na PAKUŁA; † Anto­ni, Hele­na, Michał DROZDOWSCY
 
0900
† Wła­dy­sław LUBAS; † rodzi­ce z obu stron
 
1030
† Ire­ne­usz BANDOCH
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Miro­sła­wy i Tade­usza ŻUCHOWSKICH w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1800
Akcja Kato­lic­ka