Intencje Mszalne (12–19.06.2022)

Nie­dzie­la 12.06.2022
0700
† Józe­fa ZGUTKA – 17 r. śm.; † Ste­fan ZGUTKA – 15 r. śm.; † Józef KOCÓR – 30 r. śm.; † ich rodziców
 
0900
 • † Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon KRYSZTOFIAK
   
 • † Mie­czy­sław DOBRZYŃSKI – 2 r. śm.
 
1030
 • † z rodzi­ny ARCISZEWSKICH
   
 • † Felik­sa, Ludwik, Wan­da GOSZTYŁA (od cór­ki i syna z rodzinami)
 
1200
 • W int. Pra­cow­ni­ków cukrow­ni Góra Ślą­ska, byłych pra­cow­ni­ków, eme­ry­tów, ren­ci­stów, cho­rych, plan­ta­to­rów, oraz za tych co ode­szli do wiecz­no­ści
   
 • † Wła­dy­sław DALOWSKI – 3 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1600
Dziękczynno–błagalna w int. Boże­ny SULOWSKIEJ
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Damia­na KUŁANA w 19 r. ur., Alek­san­dry w 17 r. ur. i Wik­to­rii w 16 r. ur., z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB

Ponie­dzia­łek 13.06.2022
0700
† Anto­ni­na, Anto­ni, Jani­na, Feliks, Maria, Jan, Piotr
 
1700
† Tade­usz HUZAR (od sąsia­dów spod nr 15)
 
1800
W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej

Wto­rek 14.06.2022
0700
 
 
1700
† z rodzin: MAŁACZYŃSKICH, RATAJCZAKÓW
 
1800
† Alek­san­der, Jani­na MACKIEWICZ; † Marian, Jan KOPEĆ; † Cze­sła­wa LEWIŃSKA

Śro­da 15.06.2022
0700
 
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Zofii z oka­zji 80 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1800
† Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI – 5 r. śm.

BOŻE CIAŁO
Czwar­tek 16.06.2022
0700
 
 
0900
 • Za Para­fian
   
 • † Wła­dy­sław CHRÓŚCIEL – 1 r. śm.
   
 • Ku czci i uwiel­bie­nia Pana Boga w Trój­cy Jedy­ne­go i Prze­naj­święt­szej Krwi i Cia­ła Pana Jezu­sa, i Anio­łów, i Wszyst­kich Świętych
 
1200
Dzięk­czyn­na za odpra­wio­ne nabo­żeń­stwa majo­we w Kru­szyń­cu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog., wszel­kie potrzeb­ne łaski dla rodzin i wszyst­kich miesz­kań­ców Kru­szyń­ca, dla kapła­nów naszej Para­fii, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, oraz pokój na Ukra­inie i na całym świe­cie, a tak­że o dar nie­ba dla zmarłych
 
1600
 • † Bar­ba­ra DROZDOWSKA – 1 r. śm.; † Jadwi­ga KOZDRÓJ
   
 • † Damian MROŻEK; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław DAMRYCH; † z rodzi­ny
   
 • † Dzięk­czyn­na za otrzy­ma­ne łaski, prze­bła­gal­na za grze­chy z proś­bą o Bożą opie­kę dla rodzi­ny w dal­szym życiu
 
1800
† Jan KOTWICKI – 3 r. śm.; † Zofia KRUPSKA – 9 r. śm.; † z rodzin

Pią­tek 17.06.2022
0700
 
 
1700
† Wła­dy­sław SZEWCZYK – 3 r. śm.; † Ste­fa­nia, Miko­łaj SZEWCZYK; † Wik­to­ria, Walen­ty TWARDOWSCY
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPLAWSKA (od syno­wej Elż­bie­ty z rodziną)

Sobo­ta 18.06.2022
0700
† Jani­na, Wła­dy­sław, Alfre­da, Grze­gorz DZIESZKOWSCY
 
1800
† Mie­czy­sław BRONISZ – 8 r. śm.

Nie­dzie­la 19.06.2022
0700
 
 
0900
 • † Geno­we­fa, Adolf BIRECCY; † Bar­ba­ra, Fran­ci­szek HAJDUK
   
 • † Józe­fa ROGOŹNICKA – 5 r. śm.; † Mie­czy­sław ROGOŹNICKI; † z rodziny
 
1030
Dziękczynno–błagalna w int. Anny z oka­zji 50 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty i Ryszar­da w 35 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Pela­gia, Fran­ci­szek, Wal­de­mar, Tomasz SZYMKOWIAK; † Zenon CHARUŻYN