Intencje Mszalne (19–26.12.2021)

Nie­dzie­la 19.12.2021
0700
† Józe­fa, Michał TOKARSCY
 
0900
† Teo­dor, Marian, Jerzy, Maria DĄBROWSCY; † Ire­ne­usz BANDOCH
 
1030
† Kazi­mierz GÓRSKI – 18 r. śm.
 
1200
O łaskę zdro­wia dla ks. Jerze­go RASIAKA
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Bog­dan BUJAK – 2 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Ponie­dzia­łek 20.12.2021
0700
† Tomasz SIECLA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Ryszard PAWLAK – 3 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† Tere­sa LITWIN (od rodzi­ny Wacła­wik ze Skawy)

Wto­rek 21.12.2021
0700
† Tade­usz LIS (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Michał, Ryszard KOSIŃSCY; † Roza­lia, Józef GOLICZ
 
1800
† Mariusz, Andrzej WOJCIECHOWSCY; † z rodzin: WOJCIECHOWSKICH, WARYCHÓW

Śro­da 22.12.2021
0700
† Tade­usz JAKOWCZYK (od sąsiadów)
 
1700
† Jan ROŚLIK; † z rodziny
 
1800
† Sta­ni­sław BORYSOWSKI – 13 r. śm.; † z rodzin: BORYSOWSKICH, KOWALCZYKÓW

Czwar­tek 23.12.2021
0700
† Adam WICHŁACZ
 
1700
† Zby­sław RYSZEWSKI (od chrzest­ne­go Kry­stia­na z rodziną)
 
1800
† Sta­ni­sła­wa – 21 r. śm.; † Sta­ni­sław; † zrodziny

Pią­tek 24.12.2021
0700
† Tomasz KOWAL – 5 r. śm.
 
2400
 • Za Para­fian
   
 • † Robert HAŁAŚ; † Michał RANCEW; † Tere­sa, Waw­rzy­niec MAŚLANKOWSCY
   
 • † Anna, Wła­dy­sław BARYLISZYN; † Cecy­lia, Ste­fan KACZMAREK

Sobo­ta 25.12.2021
0900
 • † Józef KOTWICKI – 19 r. śm.; † Hele­na, Jan KOTWICCY; † Zofia KRUPSKA
   
 • † Józef USS – 1 r. śm.
 
1030
 • † Jani­na, Edward, Piotr, Ryszard PAKUŁA; † Anto­ni, Hele­na, Michał DROZDOWSCY
   
 • † Leszek IWANICKI – 5 r. śm.; † Tere­sa IWANICKA
 
1200
 • † Jerzy, Anna PRZYBYŁOWSCY; † rodzi­ce z obu stron: Mal­wi­na, Sta­ni­sław
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1600
Chrzty
 
1800
† Daja­na KRAKOWIAK – 1 r. śm.; † Grze­gorz KRAKOWIAK

Nie­dzie­la 26.12.2021
0700
† Wie­sław SZAFRANIEC – 3 r. śm.; † Roza­lia, Kazi­mierz SZAFRANIEC; † Leoka­dia, Wła­dy­sław POPKO
 
0900
 • O Boże błog., potrzeb­ne łaski dla Ewy, Danie­la i malut­kiej Hani
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Kazi­mie­ry i Jana PRZYBYŁA w 50 r. ślu­bu z proś­bą o Boże błog. i potrzebne
 
1030
 • † Wan­da SZMYDYŃSKA
   
 • † Sta­ni­sła­wa JODKO – 12 r. śm.; † Bro­ni­sław, Andrzej JODKO; † Jerzy ZIELONKA
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Sabi­ny i Alek­san­dra MIAŁKOWSKICH w 50 r. ślu­bu z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Hele­ny i Tade­usza w 45 r. ślu­bu z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków