IV NIEDZIELA ADWENTU

IV NIEDZIELA ADWENTU
19 GRUDNIA 2021 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek będzie­my mogli przy­stą­pić do przed­świą­tecz­nej Spo­wie­dzi św. Kapła­ni z deka­na­tu będą słu­żyć Sakra­men­tem Poku­ty i Pojed­na­nia od godz. 800 – 900 i od 1600 – 1800.
   
 3. W zakry­stii może­my zgła­szać adre­sy cho­rych, któ­rzy chcie­li­by oka­zjo­nal­nie – na Świę­ta przy­stą­pić do Sakra­men­tów świę­tych.
   
 4. Zapra­sza­my na ostat­nie Rora­ty, któ­re są spra­wo­wa­ne o godz. 1700. W czwar­tek – na zakoń­cze­nie Rorat, dla naj­gor­liw­szych dzie­ci roz­da­nie oko­licz­no­ścio­wych pamią­tek.
   
 5. W śro­dę na godz. 1900 zapra­sza­my chęt­ne oso­by do sta­wia­nia w naszym koście­le cho­inek a w czwar­tek na godz. 1900 chęt­nych do pomo­cy przy sta­wia­niu szop­ki i deko­ra­cji cho­inek. Z góry Bóg zapłać za zaan­ga­żo­wa­nie!
   
 6. W Wigi­lię – 24 grud­nia, będzie spra­wo­wa­na tyl­ko Msza św. poran­na o godz. 700. W ten dzień, zgod­nie z pol­ską tra­dy­cją chciej­my zacho­wać wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych, tym bar­dziej, że w tym roku Wigi­lia wypa­da w pią­tek.
   
 7. Nowo Naro­dzo­ne Boże Dzie­cię Jezus powi­ta­my Mszą św. o pół­no­cy zwa­ną Paster­ką.
   
 8. W dzień Boże­go Naro­dze­nia nie będzie Mszy św. o godz. 700. Pozo­sta­łe będą spra­wo­wa­ne o godz. 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
   
 9. W dru­gi Dzień Boże­go Naro­dze­nia, któ­ry w tym roku jest Nie­dzie­lą Świę­tej Rodzi­ny Jezu­sa, Maryi i Józe­fa Msze św. będą spra­wo­wa­ne w sta­łym porząd­ku, czy­li o godz. : 700; 900; 1030; 1200; 1600 – w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej oraz o godz. 1800. Ofia­ry, któ­re w ten dzień zło­ży­my na tacę, jak co roku prze­zna­czo­ne są na potrze­by Metro­po­li­tal­ne­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go oraz Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go we Wro­cła­wiu. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my jesz­cze zaopa­trzyć się w małe wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su oraz kalen­da­rze naszej Para­fii a w zakry­stii w opłat­ki. Ofia­ry, któ­re skła­da­my z tej oka­zji prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za każ­dą ofia­rę!
   
 11. Zgod­nie z suge­stia­mi zwią­za­ny­mi z pan­de­mią, zbli­ża­ją­ca się wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­na kolę­dą będzie mia­ła nastę­pu­ją­cy prze­bieg. Nie będzie tra­dy­cyj­nej kolę­dy „od drzwi do drzwi”. Wzo­rem ubie­głe­go roku będzie­my zapra­sza­ni kolej­ny­mi uli­ca­mi do kościo­ła na Msze świę­te by otrzy­mać Boże Bło­go­sła­wień­stwo. Ist­nie­je tak­że moż­li­wość wyraź­ne­go popro­sze­nia kapła­na o odwie­dze­nie nasze­go domu. W związ­ku z tym przy wyj­ściu z kościo­ła może­my pobrać spe­cjal­ne for­mu­la­rze zapro­sze­nia, któ­re wypeł­nio­ne odda­je­my w zakry­stii. Ist­nie­je tak­że moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z inter­ne­to­we­go for­mu­la­rza.
  Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje będą poda­ne w stycz­niu.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Miro­sła­wa Lewan­dow­ska, lat 69 z ul. Piłsudskiego;
  • śp. † Cze­sła­wa Kala­waj, lat 86 z ul. Armii Krajowej
  • śp. † Hen­ryk Żmur­ko, lat 84 z ul. Wol­no­ści.
   Wiecz­ny odpoczynek…