Intencje Mszalne (21–28.01.2024)

Nie­dzie­la 21.01.2024
0700
† Marek ZADORA; † Mie­czy­sław, Kazi­mie­ra DOLEŻAK; † Darek KRASICKI; † Kazi­mie­ra, Sta­ni­sław KOWALSCY; † Mag­da­le­na ŻUK
 
0900
† Jan PUK – 1 r. śm.
 
1030
† Jan CZOŁOWSKI – 6 r. śm.
 
1200
W int. Księ­dza Pro­bosz­cza Hen­ry­ka z racji imienin
 
1600
† Maria, Kami­la OLEJNIK; † z rodzi­ny; † Anna, Lech GERTYCH
 
1800
† Józe­fa POPŁAWSKA – 4 r. śm.; † rodzi­ce: Bro­ni­sła­wa, Adolf, Zofia, Kazimierz

Ponie­dzia­łek 22.01.2024
0700
† Hele­na Danu­ta MADANY (od Zakła­du Pogrze­bo­we­go „Cha­ron”)


Wte­rek 23.01.2024
0700
† Jadwi­ga ĆWIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Śro­da 24.01.2024
0700
† Józef PILARCZYK (od rodzi­ny Szkudlarków)


Czwar­tek 25.01.2024
0700
† Wan­da HERYNG (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Pią­tek 26.01.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie


Sobo­ta 27.01.2024
0700
† rodzi­ce: Anie­la, Sta­ni­sław WÓJCIK; † Jan, Regi­na, Anna, Wan­da, Wła­dy­sław, Andrzej WÓJCIK; † Zdzi­sław, Jadwi­ga, Edward BURDZIAŁOWSCY; † Ste­fa­nia, Rafał WILKOSZ
 
1800
† Euge­niusz JANUS – 23 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron


Nie­dzie­la 28.01.2024
0700
† Ste­fa­nia, Jan, Hen­ryk HRYNIEWICZ – w rocz­ni­cę ich urodzin
 
0900
† Bogu­sław MROŻEK – 32 r. śm.; † Kazi­mie­ra, Zbi­gniew, Damian MROŻEK
 
1030
† z rodzin: MARCINKIEWICZ, STEFANOWICZ
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Paweł MANIARA – 19 r. śm.; † z rodzin: MANIARA, ZAKRZEWSKICH

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne