IV NIEDZIELA ZWYKŁA

IV NIEDZIELA ZWYKŁA
28 STYCZNIA 2024 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę gości­my w naszej Para­fii Księ­dza Ole­ga Pie­trasz­ko z Bia­ło­ru­si – Dyrek­to­ra Cari­tas w Grod­nie. Nasze­mu Gościo­wi życzy­my obfi­to­ści Bożych Darów! Po Mszach św. będzie­my mogli swo­imi ofia­ra­mi skła­da­ny­mi do puszek wes­przeć Kato­li­ków z Bia­ło­ru­si.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. Przy­po­mi­na­my, że z racji kolę­dy, do koń­ca stycz­nia nie ma Mszy św. popo­łu­dnio­wych o godz. 1700 i 1800. Zapra­sza­my na Eucha­ry­stię o godz. 700.
   
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca.
   
 5. W czwar­tek cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w ciszy do godzi­ny 2000
   
 6. W pią­tek 2 II – Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go popu­lar­nie zwa­ne Świę­tem NMP Grom­nicz­nej. Jest to Świa­to­wy Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800. Pod­czas każ­dej Mszy św. poświę­ce­nie grom­nic a ofia­ry, któ­re w ten dzień zło­ży­my na tacę prze­zna­czo­ne są na potrze­by klasz­to­rów kon­tem­pla­cyj­nych w Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 7. Z racji pierw­sze­go piąt­ku mie­sią­ca, oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wy nagra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ.
   
 8. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 9. W sobo­tę, jako speł­nie­nie proś­by Mat­ki Bożej z obja­wień w Fati­mie, przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
   
 10. W sobo­tę z racji litur­gicz­ne­go wspo­mnie­nia Św. Bła­że­ja po Mszy Świę­tej o godzi­nie 700, a tak­że 1800 bło­go­sła­wień­stwo świe­ca­mi w cho­ro­bach gar­dła.
   
 11. Ksiądz Nor­bert odwie­dzi w sobo­tę swo­ich cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 12. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030, dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. odno­wią chrzciel­ne przy­rze­cze­nia i zosta­ną poświę­co­ne ich świe­ce. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my rodzi­ców dzie­ci komu­nij­nych, że w czwar­tek – 8 II o godz. 1600 w Domu Kate­che­tycz­nym, zapro­szo­na Fir­ma „Impre­sja” będzie pobie­rać mia­ry do stro­jów komu­nij­nych.
   
 13. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży II a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 14. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 15. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień:
  ponie­dzia­łek
  29 stycz­nia
  1 ksiądz ul. Gło­gow­ska 40, 42 i 44;
  2 ksiądz Kocha­now­skie­go + Sienkiewicza;
  3 ksiądz Sikor­skie­go;
  wto­rek
  30 stycz­nia
  1 ksiądz Rey­mon­ta 17 – 32;
  2 ksiądz Boha­te­rów Wester­plat­te + Wio­sny Ludów;
  3 ksiądz Rey­mon­ta 2 – 16 + Chopina;
  śro­da
  31 stycz­nia
  1 ksiądz Konop­nic­kiej, Klo­no­wa i Brzozowa;
  2 ksiądz Iwasz­kie­wi­cza + Słoneczna;
  czwar­tek
  1 lute­go
  1 ksiądz Sta­ro­gór­ska 2 – 20 (parzy­ste);
  2 ksiądz Sta­ro­gór­ska 22 – 90 (parzy­ste);
  sobo­ta
  3 lute­go
  1 ksiądz Tyl­na;
  2 ksiądz Sta­ro­gór­ska 1 – 61 (nie­pa­rzy­ste);
  3 ksiądz Armii Pol­skiej, Racła­wic­ka i Kosynierów.

  Kolę­da od ponie­dział­ku do czwart­ku roz­po­czy­na się o godz. 1600 a w sobo­tę od godz. 1400.
   

 16. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Andrzej Cem­pu­ra, lat 73 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Marian Żuchow­ski, lat 92 z ul. Armii Krajowej;
  • śp. † Sta­ni­sła­wa Kaź­mier­czak, lat 84 z ul. Małej;
  • śp. † Marian Woj­ta­sik, lat 69 z ul. Żeromskiego;
  • śp. † Hali­na Min­kow­ska, lat 96 z ul. Głogowskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA