Intencje Mszalne (24–31.03.2024)

Nie­dzie­la 24.03.2024
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Wła­dy­sła­wa z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
0900
† Andrze­li­ka KRYSTKOWIAK – 1 r. śm.
 
1030
 • † Hen­ry­ka, Marian NOWAK; † z rodzi­ny
   
 • † Anna, Edward GURGUREWICZ; † Maria, Anto­ni, Kazi­mierz KWAŚNICA
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba w 30 r. uro­dzin i Karo­li­ny w 26 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Matyl­dy MIKUŚ w 94 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej

Ponie­dzia­łek 25.03.2024
0700
† Wan­da KLIMASZEWSKA (od zakła­du pogrze­bo­we­go „Cha­ron”)

 
1700
† Kry­sty­na MOLOCH – 3 r. śm.; † Zbi­gniew MOLOCH
 
1800
† Hali­na MINKOWSKA (od przyjaciół)

Wte­rek 26.03.2024
0700
† Adolf GRADOWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Maria, Kazi­mierz ANDRYNOWSCY
 
1800
† Wan­da HERYNG (od Alek­san­dry i Jaro­sła­wa Matec­kich z córką)

Śro­da 27.03.2024
0700
† Ali­cja ŁOPUSZYŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Dariusz GURGUREWICZ
 
1800
† Tere­sa BASTY – z racji uro­dzin; † z rodziny

WIELKI
Czwar­tek 28.03.2024
1900
 • O powo­ła­nia
   
 • † Jadwi­ga, Jan, Krzysz­tof, Tade­usz, Łukasz FARYNA; † Tomasz KOWAL
   
 • † Józe­fa – 24 r. śm.; † Hen­ryk – 38 r. śm. 


WIELKI
Pią­tek 29.03.2024
1900
Litur­gia Męki Pańskiej


WIELKA
Sobo­ta 30.03.2024
2030
 • Za Para­fian
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Oli­wii w 23 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
   
 • † Jan RACHWAŁ 


NIEDZIELA
WIELKANOCNA
31.03.2024
0900
 • † Jani­na POŹNIAK – 2 r. śm.; † Alber­ty­na, Adam, Cze­sław WYSZYŃSCY
   
 • † Hele­na – 14 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, JURGA, MINICH

 
1030
 • † Jan ROŚLIK; † z rodzi­ny
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
† Ali­na – 3 r. śm.; † Tade­usz – 20 r. śm.; † z rodzin: PUT, ŻŁOBOWSKICH
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Jani­na, Józef GAWRON; † Tade­usz TUPTA

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne