Intencje Mszalne (31.03–07.04.2024)

NIEDZIELA
WIELKANOCNA
31.03.2024
0900
 • † Jani­na POŹNIAK – 2 r. śm.; † Alber­ty­na, Adam, Cze­sław WYSZYŃSCY
   
 • † Hele­na – 14 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, JURGA, MINICH
 
1030
 • † Jan ROŚLIK; † z rodzi­ny
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
† Ali­na – 3 r. śm.; † Tade­usz – 20 r. śm.; † z rodzin: PUT, ŻŁOBOWSKICH
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Jani­na, Józef GAWRON; † Tade­usz TUPTA


Ponie­dzia­łek
WIELKANOCNY
01.04.2024
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef, Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK, SZYMAŃSKICH
 
0900
† Danu­ta MAŚLICH – 1 r. śm.; † Piotr, Maria, Sta­ni­sław, Aniela
 
1030
 • † Anna PODHAJECKA – 3 r. śm.; † Rudolf PODHAJECKI (od wnu­ka Łuka­sza z rodzi­ną)
   
 • † Bar­ba­ra, Zbi­gniew, Jaku­bi­na, Flo­rian BEREZOWSCY
 
1200
† Robert HAŁAŚ – 6 r. śm.
 
1600
† Geno­we­fa, Adam BIELAWA; † Sta­ni­sław, Adam, Feli­cja STANKIEWICZ
 
1800
† Ryszard KIWO – 25 r. śm.; † Wan­da, Ryszard KIWO; † Hen­ryk, Sta­ni­sła­wa KOZDRÓJ; † rodzeństwo

Wte­rek 02.04.2024
0700
† Miro­sła­wa STANISŁAWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 1 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
 • † Adam GIEZEK – 4 r. śm.; † Zbi­gniew ZAKASZEWSKI – 10 r. śm.
   
 • † Elż­bie­ta PARTYZEL – mie­siąc od śmierci

Śro­da 03.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 2 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† rodzi­ce: Michał, Anna; † sio­stry: Anna, Maria
 
1800
† Maria ZAWISKA

Czwar­tek 04.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 3 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Emi­lia, Edmund KUDREWICZ; † z rodziny
 
1800
O powo­ła­nia)


Pią­tek 05.04.2024
1900
† Hele­na WOJNAROWSKA – 4 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Jan CIOSMAK – 7 r. śm.; † jego rodzi­ce: Jan, Stefania
 
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa


Sobo­ta 06.04.2024
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 5 Msza Świę­ta gregoriańska.


NIEDZIELA 07.04.2024
0700
 • † Ste­fan, Leoka­dia KRZYSZCZUK; † Marian­na, Fran­ci­szek DOMAGAŁA
   
 • † Anto­ni SZACHNIEWICZ – 8 r. śm.; † Jani­na SZACHNIEWICZ – 3 r. śm.; † Gra­cjan, Julian­na, Hen­ryk SZACHNIEWICZ
 
0900
 • † Hele­na WOJNAROWSKA – 6 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Wero­ni­ka, Adam SZCZUREK; † Pela­gia, Józef WALCZAK; † z tych rodzin

 
1030
 • † Helio­dor; † rodzi­ce: Maria, Helio­dor
   
 • † Damian MROŻEK – 9 r. śm.; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław DAMRYCH; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Bar­to­sza w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i Dary Ducha Św. w doro­słym życiu
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża IV
 
1800
† Sta­ni­sław, Jani­na KÓZKA; † z rodzin: KÓZKA, MARTYN

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne