Intencje Mszalne (26.03–02.04.2023)

Nie­dzie­la 26.03.2023
0700
† Hen­ryk – 37 r. śm.; † Józe­fa – 23 r. śm.; † z obu stron
 
0900
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Flo­ria­na w 70 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB dla jubi­la­ta i całej rodzi­ny
   
 • O Boże błog. i szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Anny
 •  
  1030
  • † Fran­ci­szek STOPKA – 26 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
    
  • † Tade­usz – 6 r. śm.
    
  • † Hen­ry­ka NOWAK
   
  1200
  • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Matyl­dy w 93 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
    
  • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Kin­gi w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i dary Ducha Świę­te­go potrzeb­ne w dal­szym życiu
    
  • † Pela­gia, Ire­na, Andrzej, Cze­sław, Rafał GRONOWSCY
   
  1600
  Akcja Kato­lic­ka
   
  1800
  † Andrzej UŚCIŁO – 4 r. śm.

  Ponie­dzia­łek 27.03.2023
  0700
  † Anna AUGUSTYNIUK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
   
  0900
  † Kry­sty­na MOCHOL – 2 r. śm.; † Zbi­gniew MOCHOL
   
  1800
  † Fran­ci­szek STOPKA – 27 Msza Świę­ta gregoriańska.


  Wto­rek 28.03.2023
  0700
  † Sta­ni­sław SŁOWIKOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
   
  0900
  † rodzi­ce: Pau­li­na PLEŚNIAK – 2 r. śm.; † Walen­ty PLEŚNIAK – 48 r. śm.; † brat: Jan PLEŚNIAK – 15 r. śm.
   
  1800
  † Fran­ci­szek STOPKA – 28 Msza Świę­ta gregoriańska.


  Śro­da 29.03.2023
  0700
  † Piotr TRZÓSŁO (od cio­ci Marii Trzó­sło z Sobolowa)
   
  0900
  Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Sio­stry Józe­fit­ki – Elż­bie­ty z racji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB
   
  1800
  † Fran­ci­szek STOPKA – 29 Msza Świę­ta gregoriańska.


  Czwar­tek 30.03.2023
  0700
  † Tade­usz RACHONA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
   
  1700
  † Piotr TRZÓSŁO (od Kata­rzy­ny Trzó­sło z Sobolowa)
   
  1800
  † Fran­ci­szek STOPKA – 30 Msza Świę­ta gregoriańska.


  Pią­tek 31.03.2023
  0700
  † Hali­na KULCZYŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)

   
  1800
  † Bar­ba­ra, Zbi­gniew BEREZOWSCY; † rodzi­ce; † Jaku­bi­na, Flo­rian BEREZOWSCY

  Sobo­ta 01.04.2023
  0700
  Pierw­sza sobo­ta miesiąca

   
  1800
  † Hele­na ULMAN– 13 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA

  Nie­dzie­la 02.04.2023
  0700
  † Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK
   
  0900
  Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Ewy w 40 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
   
  1030
  † Anna, Edward GURGUREWICZ; † Maria, Anto­ni, Kazi­mierz KWAŚNICA
   
  1200
  Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Kac­pra w 12 r. uro­dzin i Seba­stia­na z racji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
   
  1600
  Żywy Róża­niec – Róża IV św. Joan­ny Beret­ta Molla
   
  1800
  † Jani­na POŹNIAK – 1 r. śm.; † Maciej POŹNIAK

  MSZAL I KRZYZ