Intencje Mszalne (26.05–02.06.2024)

NIEDZIELA 26.05.2024
0700
† Kazi­mie­ra MROŻEK; † Kry­sty­na FRĄCZKIEWICZ; † Anie­la DYLEWSKA; † Anna DAMRYCH
 
0900
 • † Hali­na ZAJĄC – 1 r. śm.; † Jani­na JASIŃSKA – 11 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – z racji urodzin

 
1030
Rocz­ni­ca Pierw­szej Komu­nii Świętej
 
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Ks. Hen­ry­ka z oka­zji 40 r. świę­ceń kapłań­skich, z proś­bą o Boże błog. i Dary Ducha Świę­te­go w paster­skiej posłudze
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Wik­to­ria, Józef USS; † Leonar­da, Cze­sław, Zofia, Alfons SILKO

Ponie­dzia­łek 27.05.2024
0700
† Bole­sław WITKOWSKI (od Stra­ży Honorowej)
 
1700
† Leszek BANDOCH – z racji urodzin
 
1800
† Emi­lia, Kazi­mierz KOZAKOWSCY

Wte­rek 28.05.2024
0700
† Bole­sław WITKOWSKI (od Stra­ży Honorowej)

 
1700
† Hen­ryk WĘGLEWSKI – 1 r. śm.; † rodzi­ce: Julian­na, Fran­ci­szek BERUS
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Roma­na, Kry­sty­ny, Micha­ła, Ksa­we­re­go z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i Dary Ducha Świętego

Śro­da 29.05.2024
0700
† Bole­sław WITKOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Hen­ry­ka GIBOWSKA – 22 r. śm.; † Dariusz JANASIK – 12 r. śm.
 
1800
† rodzi­ce: Kry­sty­na, Jan; † z rodzin: KOMONIEWSKICH, NOWACKICH

CZWARTEK 30.05.2024
0700
† Maria DONIEC (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
0900
 • † Tade­usz MACZYŃSKI – 22 r. śm.
   
 • † Jani­na, Sta­ni­sław WOJTCZAK; † Maria, Kazi­mierz GASIK
   
 • Ku czci i uwiel­bie­niu Pana Boga w Trój­cy Jedy­ne­go, Cia­ła i Krwi Pana Jezu­sa i Wszyst­kich Świę­tych i Aniołów

 
1200
 • † Kazi­mie­ra, Michał MICHALEWICZ; † Tade­usz WĘCŁAWEK; † z rodzin: MICHALEWICZ, ZAKRZEWSKICH
   
 • † Miro­sław BEBEJ – 10 r. śm.
 
1600
 • † Damian MROŻEK; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław
   
 • † Bar­ba­ra DROZDOWSKA; † Jadwi­ga KOZDRÓJ
   
 • † Jan KUKLA – 4 r. śm.
 
1800
† Alfons PINIUTA – 39 r. śm.; † z rodzin: PINIUTA, RADOSZKO

Pią­tek 31.05.2024
0700
† Anie­la DYLEWSKA
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty w 56 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej i dary Ducha Świętego
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Bog­da­na MĄCZYŃSKIEGO w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej


Sobo­ta 01.06.2024
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Anto­ni, Anto­ni­na, Maria, Jan, Piotr, Feliks, Urszula


NIEDZIELA 02.06.2024
0700
 • † Ste­fa­nia HRYNIEWICZ – 14 r. śm.; † Jan HRYNIEWICZ – 35 r. śm.; † Józef HRYNIEWICZ – 82 r. śm.; † Andrzej KACZMAR – 82 r. śm.
   
 • † Józef, Zofia DEKA; † z rodzi­ny z obu stron
 
0900
 • † Kazi­mie­ra MROŻEK – 3 r. śm.; † Zbi­gniew, Bogu­sław, Damian MROŻEK; † Hele­na KAMIŃSKA
   
 • † Zeno­na, Michał MICHALWSCY; † z rodziny

 
1030
 • † z rodzin: GOŁĘBIEWSKICH, KNICHNICKICH, KULESZÓW
   
 • † Leszek BANDOCH – z racji imienin
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Gra­ży­ny i Krzysz­to­fa w 35 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej dla jubi­la­tów i całej rodziny
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża VI
 
1800
† Maciej WYSZYŃSKI – 1 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne