Intencje Mszalne (28.11–05.12.2021)

Nie­dzie­la 28.11.2021
0700
† Jani­na, Anto­ni SZACHNIEWICZ (od wnu­ków Agniesz­ki i Bartka)
 
0900
† Bro­ni­sław ANKLEWICZ
 
1030
† Anie­la ANDRYNOWSKA – 1 r. śm. (od męża, dzie­ci i wnuków)
 
1200
† Kry­sty­na STRZYŻEWSKA (od bra­to­wej z rodziną)
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sław WYSZYŃSKI

Ponie­dzia­łek 29.11.2021
0700
† Jani­na, Sta­ni­sław WOJTCZAK
 
1700
† Ire­na PUŚCIAN; † Tere­sa RADZIŃSKA
 
1800
† Boże­na RUDNICKA – 6 r. śm.

Wto­rek 30.11.2021
0700
† Bar­ba­ra LACH (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Zby­sław RYSZEWSKI (od Mię­dzy­re­gio­nal­nej Sek­cji Pra­cow­ni­ków Leśnic­twa NSZZ Soli­dar­ność przy Regio­nal­nej Dyrek­cji Lasów Pań­stwo­wych w Poznaniu)
 
1800
† Józe­fa TYSZKA; † sio­stry i bracia

Śro­da 01.12.2021
0700
† Jan PASTERZAK – 1 r. śm.
 
1700
† Zby­sław RYSZEWSKI (od Pra­cow­ni­ków Nad­le­śnic­twa Góra Śląska)
 
1800
W int. Cór­ki Bar­ba­ry i syna Prze­my­sła­wa z proś­bą o łaskę zdro­wia (od rodziców)

Czwar­tek 02.12.2021
0700
† Elż­bie­ta WOLICKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Maria RADOSZKO – 3 r. śm.; † Anto­ni RADOSZKO
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 03.12.2021
0700
† Tere­sa MRÓZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ

Sobo­ta 04.12.2021
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Bar­ba­ra, Fran­ci­szek GÓRSCY; † rodzi­ce z obu stron; † Jan PROGA

Nie­dzie­la 05.12.2021
0700
† Wła­dy­sław JASIEWICZ – 2 r. śm.
 
0900
† Sta­ni­sław GAJOWCZYK – 19 r. śm.; † Jani­na, Jan
 
1030
† Józe­fa GOLBA; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Ali­cji z oka­zji 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XII
 
1800