UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
21 LISTOPADA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. W naj­bliż­szy czwar­tek – 25 listo­pa­da, pod­czas Mszy św. o godz. 1800 prze­ży­wać będzie­my tego­rocz­ny Odpust Świę­tej Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej. Uro­czy­stej Sumie odpu­sto­wej prze­wod­ni­czyć będzie Ojciec Marek Maty­szek – Kla­re­tyn. Na wspól­ną modli­twę zapra­sza­my wszyst­kich naszych Para­fian! Z racji Odpu­stu w czwar­tek nie będzie Mszy św. o godz. 1700.
   
 3. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 4. W sobo­tę o godz. 1700 Msza św. w inten­cji Gru­py AA „Desi­de­ra­ta” w 33 rocz­ni­cę powsta­nia oraz w inten­cji Gru­py AL – AN w 17 rocz­ni­cę powsta­nia. Wspól­nej modli­twie prze­wod­ni­czyć będzie Ksiądz Leszek – Fili­pin z Gosty­nia.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 6. W zakry­stii oraz w kan­ce­la­rii para­fial­nej może­my zaopa­try­wać się w ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii oraz tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne. Ofia­ry, któ­re skła­da­my z tej oka­zji prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 7. Przy­po­mi­na­my o orga­ni­zo­wa­nej z naszej Para­fii Piel­grzym­ce auto­ka­ro­wej – „Per­ły Pol­ski Wschod­niej” w ter­mi­nie od 29 kwiet­nia do 3 maja 2022 r. Zapi­sy chęt­nych w zakry­stii i u dusz­pa­ste­rzy a dla zain­te­re­so­wa­nych przy wyj­ściu z kościo­ła do pobra­nia szcze­gó­ło­wy pro­gram.
   
 8. W związ­ku z trwa­ją­cym Syno­dem jeste­śmy wszy­scy zapro­sze­ni do wyra­ża­nia swo­ich reflek­sji w kon­kret­nie poda­nych nam zagad­nie­niach. Po dzi­siej­szych Mszach św. przy wyj­ściu z kościo­ła może­my pobrać pro­po­no­wa­ne tema­ty by po spi­sa­niu swo­ich reflek­sji wrzu­cić je do urny z napi­sem „Synod” umiesz­czo­nej przy bocz­nym ołta­rzu, do koń­ca tego roku. Bóg zapłać za zaan­ga­żo­wa­nie!
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Tade­usz Lis, lat 68 z ul. Starogórskiej,
  • śp. † Grze­gorz Mły­nar­ski, lat 57 z ul. Sikorskiego,
  • śp. † Zyg­munt Cho­cia­now­ski, lat 82 z ul. Zielonej,
  • śp. † Ks. Mariusz Godek – zna­ny nam Misjo­narz w Boli­wii, lat50 w 25 roku kapłań­stwa, pocho­wa­ny wczo­raj na cmen­ta­rzu w Świebodzicach .
   Wiecz­ny odpoczynek…