Intencje Mszalne (30.04–07.05.2023)

Nie­dzie­la 30.04.2023
0700
† Anna, Wła­dy­sław SAUTER; † z rodziny

 
0900
 • † Fran­cisz­ka, Andrzej BARTOSZEWSCY
   
 • † Bry­gi­da MISZCZYŃSKA – 2 r. śm.
 
1030
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Miło­sza, Wero­ni­ki i Grze­go­rza, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Agniesz­ki z oka­zji uro­dzin i imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i zdrowie
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Danu­ty KOŁODZIEJCZYK z oka­zji 70 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Bar­ba­ry i Andrze­ja RĘKOSIEWICZ w 50 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie dla jubi­la­tów ich dzie­ci i wnucząt
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† rodzi­ce z obu stron; † mąż: Fran­ci­szek; † sio­stra: Janina

Ponie­dzia­łek 01.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 1 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Marian­na KAMIŃSKA; † Danu­ta ORGAS; † Wła­dy­sław BUCZYŃSKI
 
1800
† Danu­ta JUSKA (od rodzi­ny Witkowskich)


Wto­rek 02.05.2023
0700
Za zmar­łych w czyść­cu cierpiących
 
1700
† Zofia, Józef, Jan KANIECCY
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 2 Msza Świę­ta gregoriańska.


Śro­da 03.05.2023
0700
† Miro­sław DAMRYCH – 30 r. śm.

 
0900
 • Za Ojczy­znę
   
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 3 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Sta­ni­sła­wa, Bro­ni­sław, Andrzej JODKO; † Jerzy ZIELONKA
 
1030
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Mai w 6 r. uro­dzin, Moni­ki w 33 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Ire­ny z oka­zji 90 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
 
1600
† Cze­sław MROWIEC – 20 r. śm.; † Zofia PODGAJNA; † Zbi­gniew LOREK
 
1800
† Kazi­mierz KLACZKOWSKI – kolej­na r. śm.; † rodzice

Czwar­tek 04.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 4 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Fran­cisz­ka GRABOWSKA – 24 r. śm.; † Józef, Zbigniew
 
1800
O powo­ła­nia


Pią­tek 05.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 5 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Jani­na CZARNECKA – 2 r. śm.; † Józef, Edmund
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 06.05.2023
0730
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 6 Msza Świę­ta gregoriańska

Nie­dzie­la 07.05.2023
0700
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 7 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK

 
0900
 • † pie­lę­gniar­ki i położ­ne oddzia­łu położ­ni­czo – gine­ko­lo­gicz­no –nowo­rod­ko­we­go w Górze: † Tere­sa WRÓBEL, Jadwi­ga TRETER, Sta­ni­sła­wa LINKOWSKA, Kry­sty­na FURMANIAK, Ire­na ŻYWICKA, Wan­da WARDZAŁA, Boże­na WITKOWSKA, Kazi­mie­ra LIS
   
 • † Zenon PUK; † Euge­niusz, Danu­ta WOŁOWICZ
 
1030
 • † Elż­bie­ta, Józef, Maria, Regi­na, Józef WOROŃKO; † Wero­ni­ka, Leon, Zenon, Maria, Domi­ni­ka BUTKIEWICZ; † z tych rodzin
   
 • † Ele­ono­ra, Józef, Józe­fa, Sta­ni­sław BANASZKIEWICZOWIE; † Hele­na, Anto­ni GÓRALCZYK; † Hele­na, Sta­ni­sław, Wła­dy­sław KACZMAREK
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Anny i Józe­fa PILARCZYK w 61 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i zdrowie 
 
1600
† Jan MURCHA
 
1800
† Zenon CHARUŻYN – 3 r. śm.; † Szy­mon CHARUŻYN; † Aga­ta TWARÓG; † z rodziny

MSZAL I KRZYZ