IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
30 KWIETNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la – Dobre­go Paste­rza, roz­po­czy­na Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia do Kapłań­stwa i Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, w tym roku prze­ży­wa­ny pod hasłem: „Powo­ła­ni w Koście­le”. Jezu­sa Dobre­go Paste­rza chciej­my pro­sić, szcze­gól­nie w tych dniach, o to by nie zabra­kło sza­fa­rzy Sakra­men­tów Świę­tych i gło­si­cie­li Sło­wa Boże­go.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. Od jutra, codzien­nie przez cały mie­siąc o godz. 1730 Nabo­żeń­stwo Majo­we. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy. Dla dzie­ci, jak co roku, przy­go­to­wa­na jest do kolek­cjo­no­wa­nia spe­cjal­na ukła­dan­ka.
   
 4. W naj­bliż­szą śro­dę – 3 maja, Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski oraz Świę­to Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja. Msze św. będą spra­wo­wa­na jak w każ­dą nie­dzie­lę, czy­li o godz. 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800. W tym roku, w naszym mie­ście odbę­dą się woje­wódz­kie uro­czy­sto­ści Świę­ta Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja. Stąd o godz. 900 Uro­czy­stej Mszy św. za Ojczy­znę będzie prze­wod­ni­czył Biskup Maciej Mały­ga, biskup pomoc­ni­czy naszej Archi­die­ce­zji a wezmą w niej udział Wła­dze Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go na cze­le z Panem Woje­wo­dą Jaro­sła­wem Obrem­skim oraz Wła­dze nasze­go Powia­tu i Mia­sta.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja w ciszy do godz. 2000;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 6. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 7. Comie­sięcz­ne odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła w sobo­tę przed połu­dniem.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży V a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Sta­ni­sła­wa Bel­ka, lat 84 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Kazi­mierz Dur­czak, lat 73 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Edward Dasz­kie­wicz, lat 85 z Leszna;
  • śp. † Cze­sław Leczyc­ki, lat 75 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Jaro­sław Myś­ka, lat 55 z ul. Armii Krajowej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA