IX NIEDZIELA ZWYKŁA

IX NIEDZIELA ZWYKŁA
2 CZERWCA 2024 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę, pierw­szą mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży VI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie wszyst­kim Para­fia­nom za licz­ny udział w pro­ce­sji Boże­go Cia­ła i wspól­ne uwiel­bie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu! Bóg zapłać za czyn­ne zaan­ga­żo­wa­nie się w przy­go­to­wa­nie Uro­czy­sto­ści!
   
 5. Trwa­my na wspól­nej modli­twie w tzw. Okta­wie Boże­go Cia­ła. Codzien­nie w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800 – lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na wokół naszej świątyni.
  W czwar­tek – pierw­szy mie­sią­ca, cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. W ten dzień, na zakoń­cze­nie tygo­dnia czci wobec Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu – pro­ce­sja do czte­rech ołta­rzy wokół nasze­go kościo­ła a na jej zakoń­cze­nie tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo wian­ków. Z góry ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie dla wszyst­kich, któ­rzy podej­mą się przy­go­to­wa­nia ołta­rzy!
   
 6. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek Ksiądz Adam Łuź­niak – Wika­riusz Gene­ral­ny udzie­li pod­czas Mszy św. o godz. 1800 Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia dwu­dzie­sto­oso­bo­wej gru­pie mło­dzie­ży klas VIII z naszej Para­fii. Uczniom gra­tu­lu­je­my przy­ję­cia Sakra­men­tu Doj­rza­ło­ści Chrze­ści­jań­skiej a ich rodzi­com życzy­my wytrwa­ło­ści w dal­szym reli­gij­nym wycho­wy­wa­niu swo­ich dzie­ci! Rodzi­com tak­że dzię­ku­je­my za „dar ołta­rza” jakim jest ufun­do­wa­nie wraz z rodzi­ca­mi dzie­ci komu­nij­nych trzech zesta­wów mikro­fo­no­wych do kościo­ła Boże­go Cia­ła i nagło­śnie­nia do sal­ki kate­che­tycz­nej! Sakra­ment Spo­wie­dzi św. dla bierz­mo­wa­nych, świad­ków i ich bli­skich – dzi­siaj pod­czas każ­dej Mszy św.
   
 7. W pią­tek – pierw­szy mie­sią­ca, Spo­wiedź św. od godz. 1615 do 1800. W ten dzień przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Jest to jed­no­cze­śnie Świa­to­wy Dzień Modlitw o Uświę­ce­nie Kapła­nów. W łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800, któ­ra będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy – pro­ce­sja eucha­ry­stycz­ne wokół naszej świą­ty­ni wraz z lita­nią do Ser­ca Jezu­so­we­go.
   
 8. W sobo­tę – 8 VI, wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Od tego dnia do koń­ca czerw­ca – nabo­żeń­stwo do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem i ze spe­cjal­ną „czy­tan­ką” będzie spra­wo­wa­ne o godz. 1730.
   
 9. Rodzi­ców dzie­ci obec­nych klas II, któ­re w roku 2025 przy­stą­pią do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – infor­ma­cyj­ne w naj­bliż­szy wto­rek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 10. Nato­miast kate­che­tów naszej Para­fii zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­skie w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 1930 na ple­ba­nii.
   
 11. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Księ­dza Nor­ber­ta z racji przy­pa­da­ją­cych imie­nin.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. † Józef Żukow­ski, lat 75 z ul. Pod­wa­le.
  Wiecz­ny odpo­czy­nek…
   
OGŁOSZENIA NIEDZIELA