XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 LISTOPADA 2020 ROKU

 1. W dzi­siej­szą Uro­czy­stość Msze św. będą spra­wo­wa­ne tyl­ko w naszym koście­le para­fial­nym w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: 700; 900; 1030; 1200 – za zmar­łych pocho­wa­nych na górow­skich cmen­ta­rzach oraz w inten­cjach przy­ję­tych wcze­śniej w koście­le Boże­go Cia­ła; 1600 i 1800.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 2 listo­pa­da, litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych – Dzień Zadusz­ny. W naszym koście­le para­fial­nym Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1000 – za zmar­łych kapła­nów posłu­gu­ją­cych w naszej Para­fii; 1700 i 1800
   
 3. Zgod­nie z dekre­tem Peni­ten­cja­rii Apo­stol­skiej z dnia 22 paź­dzier­ni­ka 2020 r. infor­mu­je­my, że odpust zupeł­ny za zmar­łych zwią­za­ny z nawie­dze­niem cmen­ta­rza jest moż­li­wy pod sta­ły­mi warun­ka­mi przez cały mie­siąc listopad.
  Przy­po­mi­na­my, że warun­ka­mi zyska­nia odpu­stu jest wcze­śniej­sza Spo­wiedź św. i Komu­nia św., poboż­ne nawie­dze­nie kościo­ła i modli­twa Ojcze nasz oraz Wie­rzę w Boga, dowol­na modli­twa w inten­cji papie­ża, wyklu­cze­nie przy­wią­za­nia do jakie­go­kol­wiek grze­chu oraz nawie­dze­nie cmen­ta­rza w listo­pa­dzie i modli­twa za zmar­łych w czyść­cu cier­pią­cych.
   
 4. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 5. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, dzi­siaj jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, ofia­ry któ­re skła­da­my na tacę, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 6. Prze­ży­wa­jąc czas pan­de­mii oraz bole­sne wyda­rze­nia w naszej Ojczyź­nie, zachę­ca­my do włą­cze­nia się, do modli­tew­nej ini­cja­ty­wy „Róża­niec do Gra­nic”. Dla modlą­cych się w domach, szcze­gó­ły na stro­nie inter­ne­to­wej a w naszym koście­le od dzi­siaj do 8 listo­pa­da spo­ty­ka­my się na modli­twie bez­po­śred­nio po Mszy św. o godz. 1800.
   
 7. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 8. Zgod­nie z die­ce­zjal­ny­mi wska­za­nia­mi na czas pan­de­mii, w sobo­tę odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła, tyl­ko tych, któ­rzy o to wyraź­nie popro­szą. Kapła­ni odwie­dzą cho­rych, któ­rym posłu­gi­wa­li mie­siąc temu, bez ponow­ne­go zapro­sze­nia.
   
 9. W zakry­stii oraz w kan­ce­la­rii para­fial­nej może­my zaopa­try­wać się w wigi­lij­ne opłat­ki i para­fial­ne kalen­da­rze, z któ­rych ofia­ry są prze­zna­czo­ne na dzie­ła gospo­dar­cze. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Po dzi­siej­szych Mszach św. może­my jesz­cze pobie­rać kart­ki wypo­min­ko­we, na któ­rych pole­cać będzie­my w listo­pa­dzie modli­twom Kościo­ła naszych zmar­łych. Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne z racji wypo­mi­nek!
   
 11. Modli­twy wypo­min­ko­we roz­pocz­nie­my od wtor­ku – 3 listo­pa­da w nastę­pu­ją­cym porządku: 
  • wto­rek – za zmar­łych zgło­szo­nych z ul. Poznańskiej;
  • śro­da – Głogowska;
  • czwar­tek – Wrocławska;
  • pią­tek – Podwale;
  • sobo­ta – Starogórska;
  • nie­dzie­la – Armii Kra­jo­wej, Armii Pol­skiej, pl. Chro­bre­go.
   Modli­twy wypo­min­ko­we roz­po­czy­na­ją się o godz. 1730.
    
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. † Julian Batóg z ul. Sien­kie­wi­cza. Wiecz­ny odpoczynek …