UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
12 MAJA 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj w naszej Para­fii, do połu­dnia, peł­ni posłu­gę dusz­pa­ster­ską Ojciec Waw­rzy­niec – Fran­cisz­ka­nin z Wro­cła­wia. Nasze­mu Gościo­wi życzy­my obfi­to­ści Bożych Darów.
   
 2. Z racji przy­pa­da­ją­cej w dzi­siej­szą nie­dzie­lę Uro­czy­sto­ści Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, para­fial­ną Sumę o godz. 1200 poprze­dzi pro­ce­sja wokół świą­ty­ni na pamiąt­kę dro­gi, któ­rą Pan Jezus odbył z ucznia­mi na Górę Wnie­bo­wstą­pie­nia.
   
 3. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my w dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na comie­sięcz­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­no – modli­tew­ne.
   
 4. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 5. Nie­ustan­nie zachę­ca­my do udzia­łu w codzien­nym Nabo­żeń­stwie Majo­wym, któ­re jest spra­wo­wa­ne przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­na, majów­ko­wa ukła­dan­ka. W tym tygo­dniu, codzien­nie pod­czas majów­ki – Nowen­na przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go
   
 6. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 13 maja, pierw­sze w tym roku Nabo­żeń­stwo Fatim­skie, któ­re roz­pocz­nie­my o godz. 1730. Bez­po­śred­nio po skoń­czo­nym nabo­żeń­stwie – Msza św.
   
 7. W pią­tek o godz. 1700 Msza św. za byłe­go nasze­go dusz­pa­ste­rza – Księ­dza Hen­ry­ka Konar­skie­go w 30-tą rocz­ni­cę śmier­ci.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę w naszej Para­fii pod­czas Mszy św. o godz. 1030 Uro­czy­stość I Komu­nii Świę­tej dzie­ci klas III. Dzie­ci komu­nij­ne i ich bli­skich zapra­sza­my o godz. 1600 na Nabo­żeń­stwo Majo­we, pod­czas któ­re­go zosta­ną roz­da­ne oko­licz­no­ścio­we obraz­ki – pamiąt­ki tego Wyda­rze­nia. Z tej racji, jak co roku, popo­łu­dnio­wa Msza św. będzie spra­wo­wa­na wyjąt­ko­wo o godz. 1500. Pro­si­my pamię­tać o tej zmia­nie. Nabo­żeń­stwo Majo­we dla innych Para­fian bez zmian czy­li o godz. 1730.
       Spo­wiedź świę­ta dla dzie­ci i ich bli­skich w sobo­tę wg nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: na godz. 900 zapra­sza­my dzie­ci wraz z rodzi­na­mi ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 a na godz. 1000 ze Szko­ły nr 3.
   
 9. Za tydzień o godz. 1200 Msza św. w inten­cji naszych dusz­pa­ste­rzy z racji przy­pa­da­ją­cych w tych dniach kolej­nych rocz­nic świę­ceń kapłań­skich.
   
 10. Roz­po­czy­na­my przy­go­to­wa­nia do uro­czo­ści I Spo­wie­dzi i I Komu­nii świę­tej w 2025 roku. Od dziś moż­na pobie­rać z kościo­ła do wypeł­nie­nia dekla­ra­cje komu­nij­ne. Znaj­du­ją się one na sto­li­ku za ołta­rzem. Wypeł­nio­ne dekla­ra­cje odda­je­my do koń­ca roku szkol­ne­go do pań kate­che­tek ze szko­ły nr 3.
   
 11. Straż Hono­ro­wa orga­ni­zu­je wyjazd na 34 Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej w dniu 8 czerw­ca do Sank­tu­arium Boże­go miło­sier­dzia w Kra­ko­wie – Łagniew­ni­kach. Zapi­sy do 25 maja u zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca. Koszt 120 zł. Wpła­ta przy zapi­sie.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Sta­ni­sław Osmol­ski, lat 77 z ul. Starogórskiej;
  • śp. + Hele­na Czo­łow­ska, lat 89 z pl. Chrobrego;
  • śp. + Witold Kościu­kie­wicz, lat 71 z ul. Reymonta;
  • śp. + Jani­na Zającz­kow­ska, lat 102 z ul. Armii Krajowej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA