VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
22 MAJA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj pod­czas Mszy św. o godz. 1030 pierw­sza gru­pa dzie­ci klas III prze­ży­wa Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej. Dzie­ciom gra­tu­lu­je­my przy­jaź­ni z Panem Jezu­sem Eucha­ry­stycz­nym a rodzi­com dzię­ku­je­my za dotych­cza­so­we, reli­gij­ne wycho­wa­nie swo­ich pociech i życzy­my wytrwa­ło­ści w dal­szym dba­niu o ducho­we dobro powie­rzo­nych im przez Pana Boga dzie­ci. Rodzi­com dzię­ku­je­my tak­że za dar ołta­rza jakim jest dzie­sięć nowych orna­tów dla nasze­go kościo­ła, prze­zna­czo­nych do uro­czy­stych Mszy św. kon­ce­le­bro­wa­nych!
  Nabo­żeń­stwo Majo­we z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych i roz­da­niem pamiąt­ko­wych obraz­ków dzi­siaj o godz. 1600. Przy­po­mi­na­my, że z tego powo­du, popo­łu­dnio­wa Msza św. będzie spra­wo­wa­na wyjąt­ko­wo o godz. 1500.
  Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku do piąt­ku zapra­sza­my dzie­ci komu­nij­ne wraz z naj­bliż­szy­mi na godz. 1700, na Msze świę­te Bia­łe­go Tygo­dnia połą­czo­ne z Nabo­żeń­stwem Majo­wym.
   
 2. Od piąt­ku, w łącz­no­ści z „Majów­ką” Nowen­na przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030, do I Komu­nii świę­tej przy­stą­pi dru­ga gru­pa dzie­ci klas III. Po połu­dniu o godz. 1700 Nabo­żeń­stwo Majo­we z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych i roz­da­niem pamiąt­ko­wych obraz­ków. Spo­wiedź dla dzie­ci i ich bli­skich w naj­bliż­szą sobo­tę o godz. 900.
   
 4. Za tydzień o godz. 1200 Msza św. w kolej­ne rocz­ni­ce świę­ceń kapłań­skich posłu­gu­ją­cych w naszej Para­fii księ­ży wraz z pro­ce­sją wokół świą­ty­ni w Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go.
   
 5. Rów­nież za tydzień o godz. 1600 Eucha­ry­stia w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 1800 z uro­czy­stą opra­wą muzycz­ną w wyko­na­niu Zespo­łu „Can­tus” a po Eucha­ry­stii na Kon­cert Pie­śni Maryj­nych.
   
 7. Przy­po­mi­na­my, że z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest w sobo­tę – 4 czerw­ca, wyjazd na Jasną Górę i do maryj­ne­go sank­tu­arium w Gidlach na X Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Żywe­go Różań­ca oraz II Ogól­no­pol­ski Kon­gres Różań­co­wy. Koszt: 90 zł. Zapi­sy w zakry­stii i u Zela­tor­ki Żywe­go Różań­ca.
   
 8. Tak­że w sobo­tę – 4 czerw­ca, Modli­tew­ne Spo­tka­nie Pol­skiej Mło­dzie­ży na Led­nic­kich Polach. Dla wszyst­kich chęt­nych mło­dych ludzi, z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wspól­ny wyjazd. Zapi­sy w zakry­stii oraz u kate­che­tów.
   
 9. Sto­wa­rzy­sze­nie „Sama­ry­ta­nin” – Bank Żyw­no­ści, infor­mu­je że w naj­bliż­szy wto­rek i śro­dę od godz. 1000 – 1600 będzie wyda­wa­na żyw­ność przy ul. Poznań­skiej w budyn­ku Ośrod­ka Pomo­cy Społecznej.