XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
26 CZERWCA 2022 ROKU

 1. Zapra­sza­my w tym tygo­dniu na ostat­nie Nabo­żeń­stwa do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, któ­re są spra­wo­wa­ne w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800.
   
 2. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, po dzi­siej­szych Mszach św. może­my zło­żyć do puszek nasze dobro­wol­ne ofia­ry na rzecz posłu­gi dusz­pa­ster­skiej i cha­ry­ta­tyw­nej Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, czy­li tzw. Świę­to­pie­trze. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 3. W naszej Para­fii, od dzi­siej­szej nie­dzie­li obo­wią­zu­je waka­cyj­ny porzą­dek spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych. W nie­dzie­le waka­cji nie ma Mszy św. o godz. 1600 a pozo­sta­łe są spra­wo­wa­ne o godz. : 700; 900; 1030; 1200 i 1800. Nato­miast w dni powsze­dnie nie ma Mszy św. o godz. 1700 a poran­na będzie spra­wo­wa­na o godz. 800. Zapra­sza­my zatem na codzien­ną Eucha­ry­stię o godz. 800 i 1800. Pro­si­my pamię­tać o tych zmia­nach! Ze wzglę­du na urlo­py dusz­pa­ste­rzy, pro­si­my by w nie­dzie­le lip­ca i sierp­nia korzy­stać z Sakra­men­tu Spo­wie­dzi św. 20 minut przed Eucha­ry­stią. Nie będzie Spo­wie­dzi św. w trak­cie Mszy św.
   
 4. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 5. W śro­dę – 29 czerw­ca Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła – Dzień Papie­ski. Chciej­my w naszych modli­twach pamię­tać o Oso­bie Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I pią­tek i I sobo­ta miesiąca: 
  1. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Od godz. 1700 – ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na w inten­cji Opie­ku­nów i Człon­ków Stra­ży Hono­ro­wej z oka­zji 35–lecia powsta­nia Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ w naszej Para­fii. Zapra­sza­my na wspól­ną modlitwę!
  2. w sobo­tę – przed Mszą św. o godz. 800 Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 7. Zgod­nie z wcze­śniej­szy­mi usta­le­nia­mi, z zain­te­re­so­wa­ny­mi, w pierw­szą sobo­tę lip­ca i sierp­nia nie ma odwie­dzin cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 8. Za tydzień o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Róży VII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Żywe­go Różań­ca.
   
 9. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Zachę­ca­my, szcze­gól­nie ludzi mło­dych, do udzia­łu w 42. Wro­cław­skiej Pie­szej Piel­grzym­ce na Jasną Górę. Tego­rocz­ne Reko­lek­cje w Dro­dze prze­ży­je­my pod hasłem: „Chry­stus naszym poko­jem”. W Piel­grzym­ce może wziąć udział każ­dy, kto zobo­wią­że się speł­niać nastę­pu­ją­ce warun­ki: pod­po­rząd­ko­wu­je się regu­la­mi­no­wi piel­grzym­ko­we­mu, usza­nu­je zakaz noc­le­gów koedu­ka­cyj­nych i zaan­ga­żu­je się w two­rze­nie wła­ści­wej atmos­fe­ry piel­grzy­mo­wa­nia. Oso­by nie­let­nie mogą wyru­szyć jedy­nie z opie­ku­nem peł­no­let­nim. Piel­grzym­ka jest namio­to­wa. Koszt uczest­nic­twa: 95 zł. – dla doro­słych i 85 zł. – dla dzie­ci i mło­dzie­ży do rocz­ni­ka 2008. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy do naszej Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej w Dusz­pa­ster­stwie.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. † Hen­ryk Koła­kow­ski, lat 64 z ul. Dwor­co­wej.
  Wiecz­ny odpoczynek…