Intencje Mszalne (26.06–03.07.2022)

Nie­dzie­la 26.06.2022
0700
† Edward, Piotr, Ryszard, Jani­na PAKUŁA; † Anto­ni, Hele­na, Michał DROZDOWSCY
 
0900
† Wła­dy­sław LUBAS; † rodzi­ce z obu stron
 
1030
† Ire­ne­usz BANDOCH
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Miro­sła­wy i Tade­usza ŻUCHOWSKICH w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1800
Akcja Kato­lic­ka

Ponie­dzia­łek 27.06.2022
0800
† Hele­na IWANOWSKA – 5 r. śm.
 
1800
† Wła­dy­sła­wa, Hen­ryk NOWAK; † Kry­sty­na, Robert NOWACCY

Wto­rek 28.06.2022
0800
† Kazi­mierz SZCZUR (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
W In. Panu Bogu wiadomej

Śro­da 29.06.2022
0800
† Cze­sław KULESZA – kolej­na r. śm.; † Euge­nia KULESZA – 9 r. śm.; † Lubo­mir POPOWICZ – 11 r. śm.
 
1800
† Elż­bie­ta, Józef, Regi­na, Józef WOROŃKO; † Maria, Piotr HOMÓŁKO; † Alek­san­der JASEK

Czwar­tek 30.06.2022
0800
† Witold CALABA; † jego rodzi­ce adop­cyj­ni: Adol­fi­na, Wik­tor CALABA; † jego rodzi­ce bio­lo­gicz­ni: Maria, Witold ISKRZYŃSCY
 
1800
† Zofia MRUK – 1 r. śm.

Pią­tek 01.07.2022
0800
† Józe­fa, Sta­ni­sław ADAMSCY
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ

Sobo­ta 02.07.2022
0800
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Maria SOKOŁOWSKA – 9 r. śm.

Nie­dzie­la 03.07.2022
0700
† Maria, Jan, Zdzi­sław BURDZIAŁOWSCY; † Mirek RUTKOWSKI; † z rodzi­ny WÓJCIK
 
0900
† Maria, Kazi­mierz GASIK
 
1030
Dziękczynno–błagalna w int. Wan­dy z oka­zji 88 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1200
† Hele­na BORYSOWSKA (od Danu­ty Mrożek)
 
1800
Żywy Róża­niec – Róża VII