XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
25 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA – UROCZYSTOŚĆ

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji nasze­go Para­fial­ne­go Oddzia­łu Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę – 25 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da 15 rocz­ni­ca śmier­ci Ks. Sta­ni­sła­wa Chło­pec­kie­go – pierw­sze­go Pro­bosz­cza Para­fii św. Fau­sty­ny. Pamię­taj­my o Nim w naszych modli­twach.
   
 3. Zgod­nie z wczo­raj­szy­mi wska­za­nia­mi na czas pan­de­mii, w naszym koście­le para­fial­nym mogą jed­no­ra­zo­wo uczest­ni­czyć w nabo­żeń­stwach 202 oso­by, a w koście­le Boże­go Cia­ła na cmen­ta­rzu para­fial­nym 51 osób. Pamię­taj­my o obo­wiąz­ku zakry­wa­nia ust i nosa oraz o dystan­sie spo­łecz­nym. Od dzi­siaj tak­że kon­ce­le­bran­si noszą masecz­ki a kapłan udzie­la­ją­cy Komu­nii św. czy­ni to z zasło­nię­ty­mi usta­mi i nosem.
   
 4. Roz­po­czy­na­my ostat­ni tydzień Nabo­żeństw Różań­co­wych, któ­re są spra­wo­wa­ne codzien­nie przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my szcze­gól­nie w ponie­dzia­łek, śro­dę i pią­tek o godz. 1615. Dla naj­młod­szych, w pią­tek po Różań­cu roz­da­nie oko­licz­no­ścio­wych pamią­tek; pro­si­my o przy­nie­sie­nie do kościo­ła różań­co­wej ukła­dan­ki.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę – 1 listo­pa­da, Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Ze wzglę­du na wska­za­nia nasze­go Księ­dza Ordy­na­riu­sza, na czas pan­de­mii, dla zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa, w tym roku na cmen­ta­rzu para­fial­nym wyjąt­ko­wo nie będzie żałob­nej pro­ce­sji oraz nie będzie spra­wo­wa­na Msza św. Inten­cje przy­ję­te w koście­le Boże­go Cia­ła zosta­ną odpra­wio­ne w naszym koście­le para­fial­nym o godz. 1200. Zatem w koście­le św. Kata­rzy­ny Msze św. będą za tydzień spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę, o godz. : 700; 900; 1030; 1200 – za zmar­łych pocho­wa­nych na cmen­ta­rzu para­fial­nym; 1600 i 1800.
  Na cmen­ta­rzu komu­nal­nym w dzień Wszyst­kich Świę­tych rów­nież nie będzie żałob­nej pro­ce­sji i Mszy św.
   
 6. Nato­miast w następ­ny ponie­dzia­łek – 2 listo­pa­da, w litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, popu­lar­nie nazy­wa­ny Dzień Zadusz­ny, w koście­le Boże­go Cia­ła o godz. 1000 będzie spra­wo­wa­na Msza św. za zmar­łych kapła­nów posłu­gu­ją­cych w naszej Para­fii. W świą­ty­ni para­fial­nej Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1700 i 1800.
   
 7. Zgod­nie z Dekre­tem Peni­ten­cja­rii Apo­stol­skiej z dnia 22 paź­dzier­ni­ka 2020 r. infor­mu­je­my, że odpust zupeł­ny za zmar­łych zwią­za­ny z nawie­dze­niem cmen­ta­rza jest moż­li­wy pod sta­ły­mi warun­ka­mi przez cały mie­siąc listo­pad. Dba­jąc zatem o zdro­wie swo­je i bliź­nich nawie­dzaj­my gro­by swo­ich bli­skich nie koniecz­nie w dzień 1 listo­pa­da.
   
 8. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę – pierw­szą mie­sią­ca, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę, jak zawsze prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Nadal może­my pobie­rać kart­ki wypo­min­ko­we, na któ­rych pole­cać będzie­my w listo­pa­dzie modli­twom Kościo­ła naszych zmar­łych. Pro­si­my o zazna­cza­nie na kart­kach nasze­go adre­su, tak by móc uczest­ni­czyć w modli­twie za swo­ich zmar­łych w ozna­czo­ny dzień. Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne z racji wypo­mi­nek! Kart­ki wypo­min­ko­we odda­je­my na tacę.
   
 11. Po Mszach św. może­my przy wyj­ściu z kościo­ła naby­wać wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su. Małe po 6 zł. a duże po 15 zł. Od dzi­siaj tak­że do naby­cia jako cegieł­ka na dzie­ła gospo­dar­cze, ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii wyda­ny sta­ra­niem Akcji Kato­lic­kiej.
   
 12. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę świę­ci­my tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne. Ze wzglę­du na obec­ną sytu­ację, w tym roku wyjąt­ko­wo opłat­ki nie będą roz­no­szo­ne do naszych domów. Może­my je naby­wać w zakry­stii bądź w kan­ce­la­rii para­fial­nej.
   
 13. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła: śp. + Cze­sła­wa Izdeb­ska z ul. Reymonta.
  W jej inten­cji oraz za śp. Ks. Sta­ni­sła­wa Chło­pec­kie­go wiecz­ny odpo­czy­nek…