XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
18 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na w Koście­le powszech­nym Tydzień Misyj­ny, w tym roku prze­ży­wa­ny pod hasłem: „Oto ja, poślij mnie” (Iz 6, 8b). W inten­cjach Misji modlić się będzie­my szcze­gól­nie pod­czas Nabo­żeństw Różań­co­wych i Mszy św. spra­wo­wa­nych w tym tygo­dniu.
   
 2. Dzi­siaj przy­pa­da Świę­to św. Łuka­sza, Ewan­ge­li­sty. To patro­nal­ny dzień nasze­go Księ­dza Wika­riu­sza – Ks. Łuka­sza. W inten­cji Sole­ni­zan­ta modlić się będzie­my pod­czas dzi­siej­szej Mszy św. o godz. 1200. Księ­dzu Łuka­szo­wi życzy­my obfi­to­ści Bożych Darów na każ­dy dzień życia!
   
 3. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. Nie­ustan­nie zachę­ca­my w paź­dzier­ni­ku do modli­twy różań­co­wej, szcze­gól­nie pod­czas nabo­żeństw spra­wo­wa­nych w naszym koście­le. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615. Nabo­żeń­stwo Różań­co­we dla doro­słych codzien­nie przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730.
   
 5. Zgod­nie z wczo­raj­szy­mi wska­za­nia­mi na czas pan­de­mii, w naszym koście­le para­fial­nym może jed­no­ra­zo­wo uczest­ni­czyć w nabo­żeń­stwach 355 osób a w koście­le Boże­go Cia­ła na cmen­ta­rzu para­fial­nym 90 osób. Pamię­taj­my o obo­wiąz­ku zakry­wa­nia ust i nosa oraz o dystan­sie spo­łecz­nym.
   
 6. W naj­bliż­szy pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Eucha­ry­stia w inten­cji nasze­go Para­fial­ne­go Oddzia­łu Akcji Kato­lic­kiej.
   
 8. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li może­my pobie­rać kart­ki wypo­min­ko­we, na któ­rych będzie­my pole­cać w listo­pa­dzie modli­twom Kościo­ła naszych zmar­łych. Pro­si­my o zazna­cza­nie na kart­kach nasze­go adre­su, tak by móc uczest­ni­czyć w modli­twie za swo­ich zmar­łych w ozna­czo­ny dzień. Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne z racji wypo­mi­nek! Kart­ki wypo­min­ko­we odda­je­my na tacę.
   
 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my naby­wać tego­rocz­ne wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest na pomoc dzie­ciom. Świe­ce małe naby­wa­my po 6 zł, a duże po 15 zł.
   
 10. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Jan Sącza­wa z ul. Wrocławskiej
  • śp. + Zenon Nie­wia­row­ski spo­za naszej Para­fii.
   Wiecz­ny odpoczynek…