I NIEDZIELA ADWENTU

I NIEDZIELA ADWENTU
29 LISTOPADA 2020 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Od jutra zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu we Mszy św. Rorat­niej, któ­ra będzie spra­wo­wa­na od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Szcze­gól­nie zapra­sza­my dzie­ci z lam­pio­na­mi, dla któ­rych przy­go­to­wa­ny jest spe­cjal­ny pro­gram Rorat pogłę­bia­ją­cy naszą poboż­ność Eucha­ry­stycz­ną oraz do kolek­cjo­no­wa­nia adwen­to­wa ukła­dan­ka.
   
 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 4. W sobo­tę odwie­dzi­ny cho­rych, zgod­nie ze wska­za­nia­mi na czas pan­de­mii tyl­ko tych, któ­rzy wyraź­nie o to popro­szą. Nie doty­czy to cho­rych, któ­rych dusz­pa­ste­rze odwie­dza­li w poprzed­nich dwóch mie­sią­cach.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 6. Za tydzień, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 7. Ze wzglę­du na wska­za­nia, na czas pan­de­mii, nadal pozo­sta­ją w zawie­sze­niu roz­po­czę­te w naszej Para­fii Nauki Przed­mał­żeń­skie. Wzno­wie­nie spo­tkań pla­no­wa­ne jest naj­szyb­ciej w stycz­niu nowe­go roku, o czym Dusz­pa­ster­stwo będzie infor­mo­wać.
   
 8. Przy­po­mi­na­my, że ze wzglę­du na obec­ną sytu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną, nasze Dusz­pa­ster­stwo nie roz­pro­wa­dza w tym roku opłat­ków wigi­lij­nych w naszych domach. Opłat­ki może­my naby­wać w zakry­stii i w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Tak­że do naby­cia kalen­darz naszej Para­fii. Skła­da­ne z tej racji ofia­ry prze­zna­czo­ne są na wspar­cie pro­wa­dzo­nych w naszej Para­fii inwe­sty­cji gospo­dar­czych.
  Bóg zapłać za każ­dą ofia­rę!
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę – 6 grud­nia, tak jak w całej Ojczyź­nie, będzie­my mogli zło­żyć do puszek nasze dobro­wol­ne ofia­ry na wspar­cie Kościo­ła Kato­lic­kie­go za naszą wschod­nią gra­ni­cą.
   
 10. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li może­my przy­łą­czyć się do przed­świą­tecz­nej akcji Cari­tas – „Adwent? Tak. Poma­gam”. W jej ramach może­my ofia­ro­wać żyw­ność dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych w naszej Para­fii i Mie­ście. Żyw­ność może­my skła­dać w naszym koście­le, w kapli­cy gdzie usy­tu­owa­na jest chrzciel­ni­ca.
  Bóg zapłać za oka­za­ne ser­ce!
   
 11. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Paweł Izdeb­ski z ul. Dębowej;
  • śp. † Ade­la Fran­kow­ska z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Hen­ry­ka Prze­wor­ska z ul. Gło­gow­skiej.
   Wiecz­ny odpoczynek …