II NIEDZIELA ADWENTU

II NIEDZIELA ADWENTU
6 GRUDNIA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, ofia­ry któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Ser­decz­ne Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Rora­tach nie tyl­ko dzie­ci ale tak­że i star­szych, by jak naj­owoc­niej przy­go­to­wać się do reli­gij­ne­go prze­ży­cia Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Msza św. Rorat­nia jest spra­wo­wa­na od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Pod­czas Rorat, pogłę­bia­my w tym roku naszą poboż­ność eucha­ry­stycz­ną, a dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest do kolek­cjo­no­wa­nia spe­cjal­na ukła­dan­ka.
   
 5. We wto­rek – 8 grud­nia, Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900, 1700 i 1800.
   
 6. W Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP zapra­sza­my tak­że na godzi­nę 1200 na „Godzi­nę łaski dla świa­ta”. To szcze­gól­ne nabo­żeń­stwo przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem, w któ­rym przez wsta­wien­nic­two Maryi będzie­my pro­sić o potrzeb­ne łaski dla nas i naszych rodzin.
   
 7. Pla­no­wa­ne na gru­dzień poświę­ce­nie meda­li­ków i krzy­ży­ków dla dzie­ci komu­nij­nych, ze wzglę­du na pan­de­mię zosta­je prze­ło­żo­ne na póź­niej­szy ter­min, o któ­rym wcze­śniej będzie­my infor­mo­wać.
   
 8. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 9. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 10. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, po dzi­siej­szych Mszach św. może­my zło­żyć do puszek nasze ofia­ry na pomoc Kościo­ło­wi Kato­lic­kie­mu za naszą wschod­nią gra­ni­cą. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 11. W zakry­stii oraz w kan­ce­la­rii para­fial­nej może­my zaopa­try­wać się w opłat­ki wigi­lij­ne i para­fial­ne kalen­da­rze. Skła­da­ne z tej oka­zji ofia­ry prze­zna­czo­ne są na wspar­cie inwe­sty­cji gospo­dar­czych pro­wa­dzo­nych w naszej Para­fii. Bóg zapłać za każ­dą ofia­rę!
   
 12. Przy­po­mi­na­my o przed­świą­tecz­nej akcji Cari­tas – „Adwent? Tak. Poma­gam”. Dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych może­my ofia­ro­wać żyw­ność, któ­rą przy­no­si­my do nasze­go kościo­ła i skła­da­my w kapli­cy gdzie umiej­sco­wio­na jest chrzciel­ni­ca. Bóg zapłać za hoj­ność ser­ca!
   
 13. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Kry­sty­na ROSIK z ul. Sikorskiego;
  • śp. + Tekla ĆWIK z ul. Głogowskiej;
  • śp. + Hen­ry­ka AUBEK z ul. Sta­ro­gór­skiej.
   W ich inten­cji módl­my się: Wiecz­ny odpoczynek…