UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
22 LISTOPADA 2020 ROKU

 1. W naj­bliż­szą śro­dę – 25 listo­pa­da, pod­czas Mszy św. o godz. 1700 prze­ży­wać będzie­my tego­rocz­ny Odpust Świę­tej Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej. Uro­czy­stej Sumie Odpu­sto­wej prze­wod­ni­czyć będzie Ksiądz Jan Węgiel­ski – Pro­boszcz z Wąso­sza i Wice­dzie­kan nasze­go Deka­na­tu. Wszyst­kich Para­fian zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę!
  Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia arty­ku­łu w Nie­dzie­li Wro­cław­skiej.
   
 2. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 4. W zakry­stii oraz w kan­ce­la­rii para­fial­nej może­my naby­wać tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne i para­fial­ne kalen­da­rze. Ofia­ry, któ­re skła­da­my z tej oka­zji prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 5. Za tydzień roz­pocz­nie­my tego­rocz­ny Adwent.
   
 6. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Zofia Klacz­kow­ska, ostat­nio zamiesz­ka­ła w Chojnowie,
  • śp. † Ryszard Muszyń­ski z Włod­ko­wa Dol­ne­go.
   Wiecz­ny odpoczynek…