I NIEDZIELA ADWENTU

I NIEDZIELA ADWENTU
3 GRUDNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Msza św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Od jutra zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu we Mszy świę­tej Rorat­niej, któ­ra będzie spra­wo­wa­na tra­dy­cyj­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Zachę­ca­my, by nie tyl­ko dzie­ci uczest­ni­czy­ły w Rora­tach z lam­pio­na­mi, ale tak­że doro­śli. Tema­tem prze­wod­nim Mszy świę­tych Rorat­nich będzie życie św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, któ­ry rów­no 800 lat temu przy­go­to­wał pierw­szą szop­kę Bożo­na­ro­dze­nio­wą i któ­re­mu Pan Jezus zle­cił misję odbu­do­wy Kościo­ła. Dla dzie­ci, jak co roku, przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­na ukła­dan­ka.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca. Z tej racji cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji (w ciszy) do godz. 2000.
   
 6. W pią­tek – 8 XII Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800. O godzi­nie 1200 zapra­sza­my, w tym dniu, do kościo­ła na wspól­ną modli­twę w „Godzi­nę łaski”.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie meda­li­ków i krzy­ży­ków dla dzie­ci klas III przy­go­to­wu­ją­cych się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św.
   
 8. Za tydzień prze­ży­wać będzie­my w Koście­le Pol­skim Dzień Modli­twy i Pomo­cy Mate­rial­nej Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. Skła­da­jąc ofia­ry do puszek po Mszach św. będzie­my mogli wes­przeć kato­li­ków żyją­cych za naszą wschod­nią gra­ni­cą. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 9. W ponie­dzia­łek następ­ne­go tygo­dnia, czy­li 11 grud­nia o godz. 1900 w Sici­nach, odbę­dzie się kolej­ne spo­tka­nie pre­sy­no­dal­ne w tzw. Rejo­nie. Nasz Para­fial­ny Zespól pro­si­my o kon­takt z dusz­pa­ste­rza­mi celem orga­ni­za­cji wyjaz­du do Sicin.
   
 10. Upo­waż­nio­ne przez Dusz­pa­ster­stwo oso­by roz­pro­wa­dza­ją w naszych domach tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne. Bóg zapłać za skła­da­ne z tej racji ofia­ry!
   
 11. Przy wyj­ściu z kościo­ła, Para­fial­ny Zespół Cari­tas roz­pro­wa­dza świe­ce na stół wigi­lij­ny. Świe­ce duże naby­wa­my po 20 zł. a małe po 10 zł. Bóg zapłać za wspar­cie w ten spo­sób „Wigi­lij­ne­go Dzie­ła Pomo­cy Dzie­ciom” orga­ni­zo­wa­ne­go przez Cari­tas Pol­ska!
   
 12. Wycho­dząc z kościo­ła może­my tak­że zaopa­trzyć się w ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii przy­go­to­wa­ny przez Akcję Kato­lic­ką.
   
 13. Tego­rocz­ne Reko­lek­cje prze­ży­wać będzie­my od trze­ciej nie­dzie­li Adwen­tu, czy­li od 17 grud­nia. Na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji, w śro­dę 20 grud­nia będzie w naszej Para­fii Spo­wiedź przed­świą­tecz­na, kie­dy słu­żyć będą w kon­fe­sjo­na­łach Księ­ża z nasze­go Deka­na­tu.
  Pro­si­my o zare­zer­wo­wa­nie swe­go cza­su, bowiem będzie to prak­tycz­nie ostat­nia oka­zja do sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia przed Bożym Naro­dze­niem.
   
 14. W tym roku prze­ży­wać będzie­my wyjąt­ko­wo krót­ki Adwent, ponie­waż czwar­ta Jego nie­dzie­la przy­pa­da w Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Pro­si­my zatem pamię­tać, że w wigi­lij­ną nie­dzie­lę – 24 grud­nia nie będzie w naszym koście­le Mszy św. popo­łu­dnio­wych o godz. 1600 i 1800.
   
 15. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła: śp. † Beata ZIELIŃSKA, lat 54, zam. ul. Gło­gow­ska 40/16.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA