Intencje Mszalne (03–10.12.2023)

Sobo­ta 02.12.2023
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1700
W int. Gru­py AA

 
1800
† Janusz ZAZULA – kolej­na r. śm.; † rodzi­ce: Jan, Aniela

Nie­dzie­la 03.12.2023
0700
† Hen­ryk HRYNIEWICZ – 18 r. śm.; † Marian BOROWIECKI – 24 r. śm.; † Ste­fan BOROWIECKI – 13 r. śm.; † Artur – 13 r. śm.
 
0900
† Józe­fa GOLBA; † z rodziny
 
1030
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Pio­tra w 8 r. uro­dzin i Jaś­ka w 4 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog i potrzeb­ne łaski
 
1200
† Kazi­mierz PALCZYŃSKI – 20 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron 
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XII
 
1800
† Jadwi­ga, Ryszard BĘDUCH; † Marian­na KAMIŃSKA

Ponie­dzia­łek 04.12.2023
0700
† Cze­sław CHUDY (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria, Anto­ni, Wła­dy­sław, Jadwi­ga RADOSZKO; † Zuzan­na, Paweł GRYGOROWICZ
 
1800
† Wła­dy­sław JASIEWICZ – kolej­na r. śm.


Wto­rek 05.12.2023
0700
† Jan BARABASZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Tere­sa, Jerzy NIEWRZAŁ; † z rodziny
 
1800
† Joan­na GIŻYCKA (od sio­stry Syl­wii z rodziną)

Śro­da 06.12.2023
0700
O Boże błog. i żywą wia­rę dla dzie­ci i wnuków
 
1700
† Cze­sław – 9 r. śm.; † Ryszard – 3 r. śm.
 
1800
† Lech GERTYCH; † Anna


Czwar­tek 07.12.2023
0700
† Sta­ni­sław BARNA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maciej WYSZYŃSKI (od chrzest­nej Lucy­ny z rodziną)
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 08.12.2023
0700
W int. Bar­ba­ry z oka­zji imie­nin, w podzię­ko­wa­niu za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­szą opie­kę MB, świa­tło Ducha Św. i wypeł­nie­nie się woli Bożej
 
0900
† Jan, Hele­na, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodziny
 
1800
† Maria PODWIŃSKA – 2 r. śm.
 
1800
W int. Agniesz­ki z oka­zji uro­dzin, z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże błog. i wsta­wien­nic­two Mat­ki Bożej


Sobo­ta 09.12.2023
0700
† Julian JAREMOWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1800
† Kazi­mierz, Leoka­dia, Nadzie­ja BORYSOWSCY; † z rodzin: BORYSOWSKICH, ĆWIRKÓW, KULÓW

Nie­dzie­la 10.12.2023
0700

† Geno­we­fa CHYB – 1 r. śm.

 
0900
† Cze­sła­wa KALAWAJ – 2 r. śm.
 
1030
† Leoka­dia, Ste­fan PALCZYŃSCY – kolej­na r. śm.; † Marian, Kata­rzy­na PALCZYŃSCY; † Józe­fa, Marian SZULIK; † z rodzi­ny z obu stron
 
1200
† Wło­dzi­mierz ZATOR; † z rodziny
 
1600
† Kata­rzy­na CHRUŚCIEL – 14 r. śm.; † Wła­dy­sław CHRUŚCIEL
 
1800
† Boże­na KĘDZIOREK; † Ire­ne­usz LEWANDOWSKI; † Ada PAWLOWICZ

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne