I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1 MARCA 2020 ROKU

 1. Z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, dzi­siaj w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu. 
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży III a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różańcowych. 
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zrozumienie! 
 4. Od jutra do śro­dy prze­bie­gać będą Reko­lek­cje Szkol­ne dla naszej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 wg pro­gra­mu usta­lo­ne­go z Dyrek­cją i Katechetami. 
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Msza św. o godz. 1800, z ini­cja­ty­wy Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ, ofia­ro­wa­na jest jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Różaniec. 
 • Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Katechetycznego. 
 • Odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła w sobo­tę przed południem. 
 • W każ­dy pią­tek Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my do udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Dro­gi Krzy­żo­wej. Dla doro­słych: o godz. 1000 – pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ a poprze­dzo­na o godz. 930 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej oraz o godz. 1730. Dla dzie­ci i mło­dzie­ży o godz. 1615. Dla dzie­ci, jak co roku przy­go­to­wa­na jest do kolek­cjo­no­wa­nia spe­cjal­na ukła­dan­ka. W tym tygo­dniu ducho­wy owoc prze­ży­cia Dro­gi Krzy­żo­wej chciej­my ofia­ro­wać w inten­cji trzeź­wo­ści w rodzi­nach naszej Parafii. 
 • Nato­miast w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu o godz. 1700 zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym. Tra­dy­cyj­nie ofia­ry, któ­re skła­da­my na tacę pod­czas Gorz­kich Żali i Dro­gi Krzy­żo­wej prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”. Bóg zapłać za każ­dy dar! 
 • Narze­czo­nym przy­po­mi­na­my o roz­po­czę­tych Naukach Przed­mał­żeń­skich, któ­re są pro­wa­dzo­ne w Para­fii św. Fau­sty­ny w każ­dą sobo­tę o godz. 1930.
 • Przy­po­mi­na­my o orga­ni­zo­wa­nym przez Straż Hono­ro­wą wyjeź­dzie na Miste­rium Męki Pań­skiej w Gór­ce Klasz­tor­nej, w sobo­tę – 4 kwiet­nia. Zapi­sy u Zela­tor­ki i w zakrystii. 
 • Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest tak­że wyjazd w nie­dzie­lę – 7 czerw­ca do War­sza­wy na Uro­czy­stość Beaty­fi­ka­cji Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia. Zapi­sy w zakry­stii i u duszpasterzy. 
 • Infor­mu­je­my, że tego­rocz­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne prze­ży­wać będzie­my tra­dy­cyj­nie od 5. Nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu. Do Spo­wie­dzi przed­świą­tecz­nej przy­stą­pi­my na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji, w śro­dę – 1 kwietnia. 
 • W przy­szłą nie­dzie­lę – dru­gą Wiel­kie­go Postu, prze­ży­wać będzie­my Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my do puszek po Mszach św. zosta­ną prze­zna­czo­ne na wspar­cie pro­jek­tów misyj­nych poprzez Dzie­ło Pomo­cy „Ad Gen­tes” przy Komi­sji Epi­sko­pa­tu Pol­ski ds. Misji. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!