VII NIEDZIELA ZWYKŁA

VII NIEDZIELA ZWYKŁA
23 LUTEGO 2020 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Katolickiej. 
 2. W nie­dzie­lę, ponie­dzia­łek i wto­rek odby­wa się tzw. Nabo­żeń­stwo Czter­dzie­sto­go­dzin­ne przy­go­to­wu­ją­ce nas do roz­po­czę­cia Wiel­kie­go Postu. Zachę­ca­my do oso­bi­stej ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu: dzi­siaj po Sumie do Eucha­ry­stii o godz. 1600 a w ponie­dzia­łek i wto­rek od poran­nej Mszy św. do godz. 1700.
 3. Śro­dą Popiel­co­wą roz­po­czy­na­my Wiel­ki Post czy­li okres czter­dzie­sto­dnio­we­go przy­go­to­wa­nia do Wiel­ka­no­cy. W tym dniu wszyst­kich wier­nych, któ­rzy ukoń­czy­li 14-sty rok życia aż do śmier­ci obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. Nato­miast wier­nych w wie­ku od ukoń­cze­nia 18-tego roku życia do roz­po­czę­cia 60-tego roku życia obo­wią­zu­je dodat­ko­wo tzw. post ści­sły pole­ga­ją­cy na ogra­ni­cze­niu się do spo­ży­cia jed­ne­go posił­ku do syta i ewen­tu­al­nie dwóch niepełnych.
  W Śro­dę Popiel­co­wą Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800. Pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii posy­pa­nie naszych głów popio­łem na znak pokuty.
 4. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmarłych. 
 5. W Wiel­kim Poście zachę­ca­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach pasyj­nych. W każ­dy pią­tek Godzin­ki o Męce Pań­skiej o godz. 930, Dro­ga Krzy­żo­wa – pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa o godz. 1000, dla dzie­ci i mło­dzie­ży o godz. 1615 a dla doro­słych o godz. 1730. Nato­miast w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu o godz. 1700 Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym. Tra­dy­cyj­nie ofia­ry, któ­re będzie­my skła­dać na tacę pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych prze­zna­czo­ne zosta­ną na „kwia­ty do Boże­go Gro­bu”. Bóg zapłać za każ­dą ofia­rę!
  W tym tygo­dniu chciej­my ducho­wy owoc spra­wo­wa­nych nabo­żeństw pasyj­nych ofia­ro­wać w inten­cji głę­bo­ko prze­ży­te­go okre­su Wiel­kie­go Postu dla wszyst­kich Parafian. 
 6. Narze­czo­nych przy­go­to­wu­ją­cych się do zawar­cia Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa zapra­sza­my do udzia­łu w kolej­nym cyklu Nauk Przed­mał­żeń­skich. Roz­po­czę­cie w naj­bliż­szą sobo­tę – 29 lute­go o godz. 1930 w Para­fii św. Fau­sty­ny w Górze. 
 7. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży III a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różańcowych. 
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę, jak zawsze pierw­szą mie­sią­ca, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dą ofiarę! 
 9. W nie­dzie­lę – 15 mar­ca, Straż Hono­ro­wa NSPJ orga­ni­zu­je z naszej Para­fii wyjazd do Gór­ki Klasz­tor­nej na Miste­rium Męki Pań­skiej. Zapi­sy u Zela­tor­ki i w zakrystii. 
 10. Przy­po­mi­na­my tak­że o wyjeź­dzie z naszej Para­fii na Uro­czy­stość Beaty­fi­ka­cji Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia w nie­dzie­lę – 7 czerw­ca. Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych pro­si­my o szyb­kie zapisy.