II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8 MARCA 2020 ROKU

 1. Od wie­lu lat, w dru­gą Nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu prze­ży­wa­my Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. W tym roku obcho­dzi­my go pod hasłem: „Eucha­ry­stia i Misje”. Jed­no­czy­my się dzi­siaj modli­tew­nie z 1903 misjo­nar­ka­mi i misjo­na­rza­mi z Pol­ski gło­szą­cy­mi orę­dzie ewan­ge­licz­ne w 98 kra­jach misyj­nych. Bóg zapłać za dzi­siej­sze hoj­ne ofia­ry, któ­re może­my po Mszach św. skła­dać do puszek na rzecz wspar­cia pro­jek­tów misyj­nych poprzez Dzie­ło Pomo­cy „Ad Gen­tes” przy Komi­sji Epi­sko­pa­tu Pol­ski ds. Misji! 
 2. Człon­ków Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ zapra­sza­my na dzi­siej­sze spo­tka­nie o godz. 1500 do Domu Katechetycznego. 
 3. Przez cały okres Wiel­kie­go Postu zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Pasyj­nych. Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 1700. Nato­miast w każ­dy pią­tek – Dro­ga Krzy­żo­wa. Dla dzie­ci i mło­dzie­ży o godz. 1615 a dla doro­słych o godz. 1000 i 1730. Przed połu­dniem o godz. 930 – Godzin­ki i Męce Pań­skiej.
  Przy­po­mi­na­my, że ofia­ry któ­re skła­da­my na tacę pod­czas Nabo­żeństw Pasyj­nych, prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”. Bóg zapłać za każ­dy dar! 
 4. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Margaretka. 
 5. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmarłych. 
 6. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li, przy wyj­ściu z kościo­ła, może­my naby­wać wiel­ka­noc­ne pas­cha­li­ki roz­pro­wa­dza­ne przez Cari­tas, z któ­rych dochód zosta­nie prze­zna­czo­ny na rzecz potrze­bu­ją­cych. Pas­cha­li­ki duże naby­wa­my po 14 zł. a małe po 6 zł. Może­my tak­że zaopa­trzyć się w baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy po 4 zł. Bóg zapłać za wspar­cie tego dzieła! 
 7. Przy­po­mi­na­my o wyjeź­dzie do Gór­ki Klasz­tor­nej na Miste­rium Męki Pań­skiej w sobo­tę – 4 kwiet­nia; oraz na Beaty­fi­ka­cję Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia, do War­sza­wy w nie­dzie­lę – 7 czerw­ca. Zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy, w zakry­stii oraz u Zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różańca. 
 8. Para­fia św. Krzy­ża w Lesz­nie zapra­sza we wto­rek – 17 mar­ca o godz. 1830 na Mszę św. z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła. Szcze­gó­ły na plakacie. 
 9. Po raz pią­ty w naszym rejo­nie orga­ni­zo­wa­na jest Eks­tre­mal­na Dro­ga Krzy­żo­wa. Roz­po­czę­cie 27 mar­ca o godz. 1800 Mszą św. w kapli­cy św. Fau­sty­ny. Powę­dru­je­my do Głę­bo­wic. Do wybo­ru trzy tra­sy od 40 – 50 km. Zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy oraz na stro­nie inter­ne­to­wej www.edk.org.pl
 10. 25 mar­ca w Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go o godz. 900 odbę­dzie się Nabo­żeń­stwo Przy­ję­cia Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. Dla chęt­nych, któ­rzy chcą pod­jąć się tego Dzie­ła, na ołta­rzach bocz­nych za ław­ka­mi wyło­żo­ne są sto­sow­ne dekla­ra­cje, któ­re pro­si­my wypeł­nić i do 20 mar­ca zło­żyć w zakry­stii lub na ręce Zela­tor­ki Stra­ży Honorowej.