I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
21 LUTEGO 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. W dzi­siej­sza nie­dzie­lę o godz. 1700, pierw­sze w tym Wiel­kim Poście Nabo­żeń­stwo Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym.
   
 3. W pią­tek Nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej w nastę­pu­ją­cym porząd­ku:. o godz. 1000 pro­wa­dzo­ne przez Straż Hono­ro­wą NSPJ; a o godz. 930 poprze­dzo­ne Godzin­ka­mi o Męce Pana Jezu­sa; o godz. 1615 – dla dzie­ci i mło­dzie­ży i o godz. 1730 – dla doro­słych.
   
 4. Ofia­ry, któ­re skła­da­my na tacę pod­czas Nabo­żeństw Pasyj­nych, prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”.
  Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 5. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej
   
 7. Za tydzień, w dru­gą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, prze­ży­wa­my Nie­dzie­lę „Ad Gen­tes” – Do Naro­dów. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my na tace, prze­zna­czo­ne są na rzecz Misjo­na­rzy posłu­gu­ją­cych w Afry­ce.
  Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 8. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li, przy wyj­ściu z kościo­ła, do naby­cia wiel­ka­noc­ne świe­ce Cari­ta­su i baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy na stół wiel­ka­noc­ny, roz­pro­wa­dzo­ne przez Cari­tas Pol­ska, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest na pomoc potrze­bu­ją­cym. Świe­ce duże naby­wa­my po 14 zł., małe po 6 zł a baran­ki po 5 zł.
   
 9. Przy­po­mi­na­my o orga­ni­zo­wa­nej z naszej Para­fii Piel­grzym­ce do Sank­tu­ariów w Biesz­cza­dach połą­czo­nej z odpo­czyn­kiem od 13 do 16 maja tego roku. Koszt od oso­by: 740 zł. Dla zain­te­re­so­wa­nych, przy wyj­ściu z kościo­ła do pobra­nia pro­gram a zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy w zakry­stii.
   
 10. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Cze­sła­wa Ignasz­wew­ska, lat 72, zam. Dworcowa,
  • śp. + Kazi­mierz Łuko­wiak, lat 77, zam. ul. Poznań­ska.
   Wiecz­ny odpoczynek…