II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
28 LUTEGO 2021 ROKU

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la w naszej Ojczyź­nie jest Dniem Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z 1883 Pol­ski­mi Misjo­na­rza­mi, posłu­gu­ją­cy­mi w Azji i Oce­anii, Afry­ce i na Mada­ga­ska­rze oraz w Ame­ry­ce Łaciń­skiej, któ­rzy pro­wa­dzą wie­le dzieł ewan­ge­li­za­cyj­nych, edu­ka­cyj­nych, medycz­nych i cha­ry­ta­tyw­nych. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj zło­ży­my do puszek po Mszach św. prze­zna­czo­ne są na wspar­cie ich posłu­gi poprzez Dzie­ło Pomo­cy „Ad Gen­tes” przy Komi­sji Epi­sko­pa­tu Pol­ski ds. Misji. Bóg zapłać za każ­dy dar! Pol­skich misjo­na­rzy może­my tak­że wspie­rać przez cały rok 2021, poprzez wysy­ła­nie SMS-ów na numer poda­ny na pla­ka­cie w kruch­cie kościo­ła. (nr 72032 o tre­ści „Misje”, koszt: 2.46 zł z VAT).
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. Przy­po­mi­na­my o Nabo­żeń­stwie Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym, któ­re jest spra­wo­wa­ne w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1700.
   
 4. Nato­miast w każ­dy pią­tek zapra­sza­my do udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­ra jest spra­wo­wa­na w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: o godz. 1000 – pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ a poprze­dzo­na od godz. 930 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej; o godz. 1615 – dla dzie­ci i mło­dzie­ży oraz o godz. 1730 dla doro­słych pro­wa­dzo­na przez Żywy Róża­niec. W tym tygo­dniu ducho­wy owoc prze­ży­cia Dro­gi Krzy­żo­wej chce­my ofia­ro­wać w inten­cji bła­gal­nej, pro­sząc Boże Miło­sier­dzie o wstrzy­ma­nie pan­de­mii.
   
 5. Ofia­ry, któ­re skła­da­my na tacę pod­czas Nabo­żeństw Pasyj­nych, jak co roku prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”.
  Bóg zapłać za każ­dą ofia­rę!
   
 6. W czwar­tek – 4 mar­ca, litur­gicz­ne Świę­to Św. Kazi­mie­rza Kró­le­wi­cza.
   
 7. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec, jako speł­nie­nie proś­by Mat­ki Bożej z obja­wień w Fati­mie.
    
 8. W sobo­tę przed połu­dniem, odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła. Przy­po­mi­na­my, że zgod­nie ze wska­za­nia­mi na czas pan­de­mii, kapła­ni odwie­dza­ją tyl­ko tych cho­rych, któ­rzy o to wyraź­nie popro­szą. Nie muszą już tego czy­nić ci, któ­rych księ­ża odwie­dza­li w minio­nych dwóch mie­sią­cach.
   
 9. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży III a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę – pierw­szą mie­sią­ca, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę, jak zawsze prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 11. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my naby­wać wiel­ka­noc­ne świe­ce Cari­tasu i baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy na stół wiel­ka­noc­ny, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest dla potrze­bu­ją­cych. Świe­ce duże naby­wa­my po 14 zł., małe po 6 zł. a baran­ki po 5 zł.
   
 12. Narze­czo­nych, któ­rzy jesie­nią ubie­głe­go roku roz­po­czę­li Nauki Przed­mał­żeń­skie, a któ­re wsku­tek wska­zań pan­de­micz­nych zosta­ły zawie­szo­ne, zapra­sza­my na dokoń­cze­nie tych kate­chez. Pierw­sze, po prze­rwie spo­tka­nie odbę­dzie się w dru­gą sobo­tę mar­ca – 13 III o godz. 1900 w naszym koście­le para­fial­nym.
   
 13. Trwa­ją zapi­sy na majo­wą Piel­grzym­kę do Sank­tu­ariów w Biesz­cza­dach połą­czo­ną z odpo­czyn­kiem. Dla zain­te­re­so­wa­nych, przy wyj­ściu z kościo­ła do pobra­nia pro­gram a zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy w zakry­stii.
   
 14. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Dio­ni­zy Gibow­ski, lat 95 z ul. Leśnej;
  • śp. + Janusz Zarzyc­ki, lat 70 z ul. Dwor­co­wej.
   Wiecz­ny odpoczynek…