VI NIEDZIELA ZWYKŁA

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
14 LUTEGO 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. za byłe­go pro­bosz­cza naszej Para­fii – ks. Józe­fa Haw­ry­sza w 34 rocz­ni­cę śmier­ci.
   
 2. Przy­po­mi­na­my rodzi­com dzie­ci klas III zain­te­re­so­wa­nych zaku­pem nowych stro­jów komu­nij­nych o dzi­siej­szym zdję­ciu mia­ry w Domu kate­che­tycz­nym. Na godz. 1130 zapra­sza­my chłop­ców ze szko­ły nr 1, na godz. 1145 chłop­ców ze szko­ły nr 3, na godz. 1200 dziew­czyn­ki ze szko­ły nr 3 a na godz. 1215 dziew­czyn­ki ze szko­ły nr 1. Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie zalicz­ki w kwo­cie 50 zł. Ist­nie­je moż­li­wość płat­no­ści kar­tą.
   
 3. Pla­no­wa­ne na dzi­siej­szą nie­dzie­lę spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ, ze wzglę­du na wska­za­nia zwią­za­ne z pan­de­mią, nie odbę­dzie się.
   
 4. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę oraz w ponie­dzia­łek i wto­rek cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, tzw. Nabo­żeń­stwo Czter­dzie­sto­go­dzin­ne przed roz­po­czę­ciem Wiel­kie­go Postu. Dzi­siaj ado­ra­cja od para­fial­nej Sumy do Mszy św. o godz. 1600. W ponie­dzia­łek i wto­rek od poran­nej Mszy św. do Eucha­ry­stii o godz. 1700.
   
 5. Śro­dą Popiel­co­wą roz­po­czy­na­my Wiel­ki Post. Ze wzglę­du na limi­ty osób uczest­ni­czą­cych w zgro­ma­dze­niu litur­gicz­nym, w tym roku w Śro­dę Popiel­co­wą będzie wię­cej Mszy świę­tych, któ­re będą spra­wo­wa­ne w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: godz. 700; 900; 1000; 1600; 1700 i 1800. Pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii posy­pa­nie naszych głów popio­łem na znak poku­ty.
   
 6. W Śro­dę Popiel­co­wą wszyst­kich wier­nych, któ­rzy ukoń­czy­li 14. rok życia aż do śmier­ci obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. Nato­miast wier­nych w wie­ku od ukoń­cze­nia 18. roku życia do roz­po­czę­cia 60. roku życia obo­wią­zu­je dodat­ko­wo post, pole­ga­ją­cy na ogra­ni­cze­niu się do spo­ży­cia jed­ne­go posił­ku do syta i ewen­tu­al­nie dwóch nie­peł­nych.
   
 7. W pią­tek, pierw­sze w tego­rocz­nym Wiel­kim Poście nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­re będą spra­wo­wa­ne w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: o godz. 1000 – pro­wa­dzo­ne przez Straż Hono­ro­wą NSPJ a poprze­dzo­ne od godz. 930 Godzin­ka­mi o Męce pań­skiej. Dla dzie­ci i mło­dzie­ży o godz. 1615 oraz dla doro­słych o godz. 1730. W tym tygo­dniu, któ­ry prze­ży­wa­my w Koście­le Pol­skim jako Tydzień Modli­twy o Trzeź­wość Naro­du, ducho­wy owoc tego nabo­żeń­stwa będzie­my chcie­li ofia­ro­wać w inten­cji trzeź­wo­ści dla każ­dej Polki i każ­de­go Pola­ka.
   
 8. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę – I Wiel­kie­go Postu, zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym o godz. 1700.
   
 10. Z naszej Para­fii, o ile sytu­acja pan­de­mii na to pozwo­li, orga­ni­zo­wa­na jest auto­ka­ro­wa Piel­grzym­ka do sank­tu­ariów poło­żo­nych w Biesz­cza­dach, w ter­mi­nie od 13 do 16 maja tego roku. Koszt: 740 zł. Dla zain­te­re­so­wa­nych przy wyj­ściu z kościo­ła, do pobra­nia pro­gram Pielgrzymki.