I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
6 MARCA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży III a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie.
   
 4. Przez cały Wiel­ki Post gorą­co zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w nabo­żeń­stwach pasyj­nych. Dzi­siaj o godz. 1700, pierw­sze Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym. Nato­miast w piąt­ki Wiel­kie­go Postu nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej jest spra­wo­wa­ne w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: o godz. 1000 a poprze­dzo­ne od godz. 930 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej. O godz. 1615 – dla dzie­ci i mło­dzie­ży oraz o godz. 1730 – dla doro­słych. Ducho­wy owoc tych nabo­żeństw chciej­my ofia­ro­wać w tym tygo­dniu z proś­bą o pokój na Ukra­inie. Ofia­ry, któ­re skła­da­my na tacę pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych, tra­dy­cyj­nie prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 5. W naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka a w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji „Spo­łem PSS”.
   
 7. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­try­wać się w wiel­ka­noc­ne pas­cha­li­ki i baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy roz­pro­wa­dza­ne przez Cari­tas na rzecz potrze­bu­ją­cych. Pas­cha­li­ki więk­sze naby­wa­my po 15 zł. a mniej­sze po 5 zł. Nato­miast baran­ki po 5 zł. Bóg zapłać za wspar­cie tego dzie­ła!
   
 8. Nasza pomoc dla uchodź­ców wojen­nych z Ukra­iny to dar mate­rial­ny w posta­ci ofiar, któ­re zło­ży­li­śmy do puszek w poprzed­nią nie­dzie­lę i Śro­dę Popiel­co­wą. Bóg zapłać za hoj­ność! Zgod­nie z suge­stia­mi Kurii, Para­fie naszej archi­die­ce­zji współ­pra­cu­ją z wła­dza­mi samo­rzą­do­wy­mi. Nasza Para­fia nie pro­wa­dzi zbiór­ki żad­nych przed­mio­tów gdyż uczy­ni­ła to już Gmi­na. Przyj­mo­wa­nie uchodź­ców do swo­ich domów, to na chwi­lę obec­ną nasza oso­bi­sta decy­zja. W spo­sób zor­ga­ni­zo­wa­ny, pro­wa­dzą to tak­że wła­dze samo­rzą­do­we.
   
 9. Za tydzień – w nie­dzie­lę 13 mar­ca, w Koście­le, w Pol­sce prze­ży­wać będzie­my Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Pol­ski­mi Misjo­na­rza­mi – tzw. „Nie­dzie­lę ad Gen­tes”. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my po Mszach św. do puszek zosta­ną prze­zna­czo­ne na pomoc dla pol­skich Misjo­na­rzy. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Dla zain­te­re­so­wa­nych osób, na bocz­nych ołta­rzach wyło­żo­ne są infor­ma­cje o moż­li­wo­ści prze­ży­cia Reko­lek­cji z inten­cją uzdro­wie­nia po abor­cji tzw. „Win­ni­ca Rache­li”.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła śp. † Bro­ni­sła­wa Popław­ska, lat 96 z ul. Pod­wa­le.
  Wiecz­ny odpoczynek…