Intencje Mszalne (13–20.03.2022)

Nie­dzie­la 13.03.2022
0700
† Teo­fil, Ste­fa­nia, Piotr JURCZYK; † Teo­fil, Ana­sta­zja, Leoka­dia, Wła­dy­sław, Mie­czy­sław STANKIEWICZ
 
0900
 • † rodzi­ce: Józef, Alek­san­dra ŚWIDER; † bra­cia: Sta­ni­sław, Fran­ci­szek; † z rodzi­ny SOZAŃSKICH
   
 • † Julian WOJTASZEK; † z rodziny
 
1030
 • † Jan KAŹMIERCZAK; † z rodzin: KAŹMIERCZAKÓW, SZCZEPAŃSKICH; † z rodzin z obu stron
   
 • † Józe­fa, Kazi­mierz GÓRSCY; † Emi­lia, Jan PODGORSCY; † Wła­dy­sław CHRÓŚCIEL
 
1200
W inten­cji Rady Nad­zor­czej, pra­cow­ni­ków, eme­ry­tów i ren­ci­stów „Spo­łem” PSS w Górze
 
1600
† Maria, Józef KRUPA; † Anto­ni, Felik­sa, Ire­na, Kazi­mie­ra ZAKRZEWSCY
 
1800
† Gabrie­la, Józef SZOZDA – 5 r. śm.

Ponie­dzia­łek 14.03.2022
0700
† Elż­bie­ta KNOP (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Sta­ni­sław ZAJĄCZKOWSKA; † Józef, Anna, Jerzy
 
1800
† Rudolf PODHAJECKI – 7 r. śm.; † Anna PODHAJECKA – 1 r. śm. (od wnu­ka Łuka­sza z rodziną)

Wto­rek 15.03.2022
0700
† mąż, rodzi­ce, syn; † z rodziny
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od rodzi­ny Matczak)
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ)

Śro­da 16.03.2022
0700
† Rynald DYLEWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 
 
1800
† Geno­we­fa KIELAR (od Żywe­go Różańca)

Czwar­tek 17.03.2022
0700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Zbi­gniew ZBOJNA
 
1800
 

Pią­tek 18.03.2022
0700
 
 
1700
† Józef, Edmund, Jani­na CZARNECCY
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 19.03.2022
0700
 
 
1800
† Józef TYRAŁA – 6 r. śm.

Nie­dzie­la 20.03.2022
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Anny w 73 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i zdrowie
 
0900
 • † Anna, Józef SPRUTTA; † dziad­ko­wie; † z rodzi­ny; † Hen­ryk, Syl­we­ster, Roza­lia LISIECCY
   
 • † Grze­gorz MŁYNARSKI; † Ali­cja, Mie­czy­sław WITKOWSCY
 
1030
 • † Zbi­gniew SUMARA; † z rodzin: SUMARA, DUCZYŃSKICH, KASZTELANÓW
   
 • † Alek­san­der JASEK – 10 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Boże­ny z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski w dal­szym życiu dla jubi­lat­ki, dzie­ci i małe­go Mojżesza
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Danu­ta, Roman GAWRACZYŃSCY (od Zdzi­sła­wa Tokarskiego)