Intencje Mszalne (06–13.03.2022)

Nie­dzie­la 06.03.2022
0700
† Sta­ni­sław, Pela­gia, Bro­ni­sław KOLEŚNICZENKO
 
0900
 • † Nadzie­ja KAPŁAN – 30 r. śm.; † z rodzi­ny; † Wilet­ta WITKOWSKA – 20 r. śm.; † Marian WITKOWSKI – 15 r. śm.
   
 • † Wła­dy­sła­wa – 7 r. śm.; † z rodzi­ny ŁESZKIW, ULMAN, JURGA, MINICH
 
1030
 • † Zbi­gniew MANIARA – 30 r. śm.
   
 • † Jan MISZCZYŃSKI; † z rodziny
 
1200
 • † Eli­za PINIUTA (od rodzi­ny Jabłoń­skich
   
 • † Józe­fa – 22 r. śm.; † Hen­ryk – 36 r. śm.; † z obu stron
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża III
 
1800
† Kazi­mie­ra CIESIELSKA – z racji imienin

Ponie­dzia­łek 07.03.2022
0700
† Eli­za PINIUTA (od uczest­ni­ków pogrzebu) 
 
1700
† Ele­ono­ra KATKOWSKA; † Zbi­gniew, Józef, Anie­la WOŁKOWICZ; † Anna, Józef SZPRUTA; † Hen­ryk LISIECKI
 
1800
Dzięk­czyn­na w int. Panu Bogu wia­do­mej, oraz w int. Zuzan­ny z oka­zji 15 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog, zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej

Wto­rek 08.03.2022
0700
† Kata­rzy­na MARYSZCZAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Ste­fan, Danu­ta GRZEGORCZYK; w int. Boże­ny TASIOR z proś­bą o potrzeb­ne łaski
 
1800
† Cze­sła­wa KAŁAWAJ

Śro­da 09.03.2022
0700
† Mar­cin POŚLEDNIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dzięk­czyn­na w int. Aga­ty, za pomyśl­ny prze­bieg ope­ra­cji, z proś­bą o sku­tecz­ne dal­sze leczenie
 
1800
† Jadwi­ga, Cze­sław SŁOMCZYŃSCY; † z rodziny

Czwar­tek 10.03.2022
0700
† Andrzej SKRZYŃSCY (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
O wszel­kie Boże łaski dla wszyst­kich, któ­rzy modli­li się o zdro­wie dla Agaty
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 11.03.2022
0700
† Jan TRACZYK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan, Maria WDOWICCY; † z rodzin: WDOWICKICH, SKORECKICH
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 12.03.2022
0700
† Danu­ta PUSZKO (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Józe­fa GÓRSKA – 8 r. śm.

Nie­dzie­la 13.03.2022
0700
† Teo­fil, Ste­fa­nia, Piotr JURCZYK; † Teo­fil, Ana­sta­zja, Leoka­dia, Wła­dy­sław, Mie­czy­sław STANKIEWICZ
 
0900
 • † rodzi­ce: Józef, Alek­san­dra ŚWIDER; † bra­cia: Sta­ni­sław, Fran­ci­szek; † z rodzi­ny SOZAŃSKICH
   
 • † Julian WOJTASZEK; † z rodziny
 
1030
 • † Jan KAŹMIERCZAK; † z rodzin: KAŹMIERCZAKÓW, SZCZEPAŃSKICH; † z rodzin z obu stron
   
 • † Józe­fa, Kazi­mierz GÓRSCY; † Emi­lia, Jan PODGORSCY; † Wła­dy­sław CHRÓŚCIEL
 
1200
W inten­cji „Spo­łem PSS”
 
1600
† Maria, Józef KRUPA; † Anto­ni, Felik­sa, Ire­na, Kazi­mie­ra ZAKRZEWSCY
 
1800
† Gabrie­la, Józef SZOZDA – 5 r. śm.