I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
18 LUTEGO 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w tra­dy­cyj­nych nabo­żeń­stwach wiel­ko­post­nych. Od dzi­siaj, w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 1700 Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym a w piąt­ki Dro­ga Krzy­żo­wa: o godz. 1000 a poprze­dzo­na Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej; o 1615 – dla dzie­ci i mło­dzie­ży oraz o godz. 1730. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­na ukła­dan­ka a ofia­ry, któ­re skła­da­my na tacę pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 3. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z eks­po­no­wa­ną w naszej świą­ty­ni, jesz­cze w dzi­siej­szą nie­dzie­lę, wysta­wą poświę­co­ną śp. Ks. Sta­ni­sła­wo­wi Orze­chow­skie­mu popu­lar­ne­mu „Orze­cho­wi”. W kruch­cie kościo­ła może­my nabyć książ­ki poświę­co­ne Księ­dzu Orze­cho­wi.
   
 4. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 6. Za tydzień prze­ży­wać będzie­my „Nie­dzie­lę Ad Gen­tes”, któ­ra jest dniem modli­twy, postu i soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my po Mszach św. do puszek zosta­ną prze­zna­czo­ne jako wspar­cie dla misjo­na­rzy posłu­gu­ją­cych w Afry­ce. Z góry Bóg zapłać za każ­dą ofia­rę!
   
 7. Zachę­ca­my do przy­stą­pie­nia, do Kru­cja­ty Wyzwo­le­nia Czło­wie­ka, przez pod­ję­cie dobro­wol­nej abs­ty­nen­cji w inten­cji oso­by uza­leż­nio­nej od alko­ho­lu. Sto­sow­ne dekla­ra­cje są wyło­żo­ne przy ołta­rzu w każ­dy pią­tek Wiel­kie­go Postu. Dla zain­te­re­so­wa­nych, szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u dusz­pa­ste­rzy.
   
 8. W następ­ny ponie­dzia­łek – 26 lute­go o godz. 1915 w naszym koście­le, kolej­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­no – modli­tew­ne Para­fial­nych Zespo­łów Pre­sy­no­dal­nych w Rejo­nie dla Deka­na­tów Górow­skich.
   
 9. Przy­po­mi­na­my narze­czo­nym o roz­po­czę­tych w minio­ny pią­tek naukach przed­mał­żeń­skich, któ­re są pro­wa­dzo­ne co pią­tek o godz. 1930 w Para­fii św. Fau­sty­ny.
   
 10. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li może­my przy wyj­ściu z kościo­ła zaopa­trzyć się w w wiel­ka­noc­ne pas­cha­li­ki oraz baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy, roz­pro­wa­dza­ne przez Cari­tas naszej Archi­die­ce­zji. Pas­cha­li­ki naby­wa­my po 20 zł. a baran­ki po 10 zł. Celem akcji jest pomoc senio­rom orga­ni­zo­wa­na przez Cari­tas. Bóg zapłać za włą­cze­nie się w tą ini­cja­ty­wę!
   
 11. Z ini­cja­ty­wy Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd do Gór­ki Klasz­tor­nej na Miste­rium Męki Pań­skiej – w sobo­tę 23 mar­ca. Koszt: 90 zł. a wpła­ta przy zapi­sie u Zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca.
   
 12. Wzo­rem lat ubie­głych, z począt­kiem mar­ca, będzie pro­wa­dzo­na zbiór­ka elek­tro­śmie­ci, z któ­rych dochód uzy­ska­ny z uty­li­za­cji, zosta­nie prze­zna­czo­ny na reali­za­cję pro­jek­tów misyj­nych. Szcze­gó­ły zbiór­ki zosta­ną poda­ne za tydzień.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Adolf Gra­do­wicz, lat 84 z ul. Podwale;
  • śp. † Ali­cja Łopu­szyń­ska, lat 85 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Miro­sła­wa Sta­ni­sław­ska, lat 70 z ul. Sosnowej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA