Intencje Mszalne (11–18.02.2024)

Nie­dzie­la 11.02.2024
0700
 • † Anto­ni, Maria ZAWISCY
   
 • † Ewa JODZIS
 
0900
 • Dziękczynno–błagalna w int. Joachi­ma w 1 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Fabia­na w 24 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1030
 • † Hele­na, Edward ECHARDT; † z rodzi­ny; † Fran­cisz­ka, Sewe­ryn, Wła­dy­sła­wa SKOTAREK; † z rodzi­ny
   
 • † Tade­usz, Anna LIS
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Anny PILARCZYK w 91 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
† Geno­we­fa CHUDA – 15 r. śm.; † Edmund, Cze­sław, Kry­sty­na KRYSZTOFIAK
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.

Ponie­dzia­łek 12.02.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 9 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Jan KAPŁAN – 39 r. śm.; † z rodziny

Wte­rek 13.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 10 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
1700
† Kata­rzy­na CHRÓŚCIEL – z racji imie­nin i urodzin
 
1800
† Urszu­la, Michał KORYLAK; † rodzi­ce z obu stron

Śro­da 14.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 11 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
† Anie­la – z racji uro­dzin (od męża, dzie­ci i wnuków)
 
1700
† Ludwik SIEDLARZ – 4 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† ks. Józef HAWRYSZ – 37 r. śm.

Czwar­tek 15.02.2024
0700
† Mariusz KUCHARSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 12 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Wła­dy­sła­wa, Ste­fan CZYPLIS; † z rodziny

Pią­tek 16.02.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie
 
1700
† Fran­ci­szek, Olga, Kry­sty­na GOŁĘBIOWSCY; † Tekla, Anto­ni BŁASZCZYSZYN
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 13 Msza Świę­ta gregoriańska.


Sobo­ta 17.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 14 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Hele­na, Elż­bie­ta, Fran­ci­szek MAJKA


Nie­dzie­la 18.02.2024
0700
 • † Dariusz GURGUREWICZ (od uczest­ni­ków pogrze­bu)
   
 • † Moni­ka – z oka­zji uro­dzin i imienin
 
0900
 • † Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 15 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Dama­zy, Jan, Fran­cisz­ka BELTER; † Cze­sła­wa, Józef STYCZYŃSCY
 
1030
 • † Mar­ta GIZICKA – 15 r. śm.
   
 • † Pau­li­na SIWIELA – 9 r. śm.; † Bole­sław, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Hele­ny i Wie­sła­wa RADOSZKO w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ – 14 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † z całej rodziny

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne