Intencje Mszalne (18–25.02.2024)

Nie­dzie­la 18.02.2024
0700
 • † Dariusz GURGUREWICZ (od uczest­ni­ków pogrze­bu)
   
 • † Moni­ka – z oka­zji uro­dzin i imienin
 
0900
 • † Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 15 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Dama­zy, Jan, Fran­cisz­ka BELTER; † Cze­sła­wa, Józef STYCZYŃSCY
 
1030
 • † Mar­ta GIZICKA – 15 r. śm.
   
 • † Pau­li­na SIWIELA – 9 r. śm.; † Bole­sław, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Hele­ny i Wie­sła­wa RADOSZKO w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ – 14 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † z całej rodziny

Ponie­dzia­łek 19.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 16 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
1700
† Dio­ni­zy GIBOWSKI – 3 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Maria, Cze­sław, Mie­czy­sław, Heliodor

Wte­rek 20.02.2024
0700
† Marian WARDZAŁA (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 17 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Alfre­da KŁAK (od sąsia­dów z ul. Gło­gow­skiej 42)

Śro­da 21.02.2024
0700
† Rynald DYLEWSKI – 2 r. śm.; † Anie­la DYLEWSKA
 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 18 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Tere­sa PLUTA (od męża, dzie­ci i naj­bliż­szej rodziny)

Czwar­tek 22.02.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie

 
1700
† Jan BAZYLEWICZ – 7 r. śm.
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 19 Msza Świę­ta gregoriańska.

Pią­tek 23.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 20 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† rodzi­ce: Maria, Jan; † z rodzin: WDOWICKICH, SKORECKICH
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 24.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 21 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Jan, Cecy­lia, Hen­ryk, Stanisława


Nie­dzie­la 25.02.2024
0700
 • † Wik­tor GŁUSZKO – 6 r. śm.; † Wła­dy­sław, Tekla
   
 • † Ste­fan MONKIEWICZ – z racji urodzin
 
0900
 • † Fran­ci­szek; † z rodzi­ny
   
 • † Anna, Zyg­munt WILGOSIEWICZ; † z rodziny
 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK – 10 r. śm.
   
 • † Ewa LESIAK – 26 r. śm.; † Michał LESIAK – 5 r. śm.; † Mariusz LEWANDOWSKI – 5 r. śm.; † z rodziny
 
1200
† Ludwik PTAK; † z rodziny
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne