III NIEDZIELA ADWENTU

III NIEDZIELA ADWENTU
15 GRUDNIA 2019 ROKU

  1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja. 
  2. Zachę­ca­my do udzia­łu w Rora­tach, któ­re są spra­wo­wa­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700.
  3. W naj­bliż­szy pią­tek – 20 grud­nia, przy­stą­pi­my do świą­tecz­nej Spo­wie­dzi św. Rano od godz. 800 – 1000 a po połu­dniu od godz. 1600 – 1800.
  4. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my wes­przeć „Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom” naby­wa­jąc świe­ce Cari­ta­su na stół wigi­lij­ny. Świe­ce małe są roz­pro­wa­dza­ne po 6 zł. a duże po 14 zł. 
  5. Tak­że przy wyj­ściu z kościo­ła może­my naby­wać kalen­da­rze naszej Para­fii jako cegieł­ka na pro­wa­dzo­ne pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za każ­dy dar! 
  6. Nato­miast w zakry­stii do naby­cia opłat­ki wigi­lij­ne, z któ­rych dochód zosta­nie prze­zna­czo­ny na insta­la­cję sygna­li­za­cji prze­ciw­po­ża­ro­wej w naszym koście­le para­fial­nym. Bóg zapłać za ofiarność! 
  7. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li w kościo­łach naszej archi­die­ce­zji do naby­cia kart­ki świą­tecz­ne roz­pro­wa­dza­ne przez „Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­sto­łów Miło­sier­dzia”, z któ­rych dochód zosta­nie prze­zna­czo­ny na rzecz dzie­ci potrze­bu­ją­cych pomo­cy cha­ry­ta­tyw­nej jak: reha­bi­li­ta­cja, zakup jedze­nia i ubrań. Kart­ki zosta­ły przy­go­to­wa­ne wg pro­jek­tu dzie­ci. Bóg zapłać za wspar­cie tego dzieła! 
  8. W nie­dzie­lę – 12 stycz­nia o godz. 1330 w restau­ra­cji „Roset­te” odbę­dzie się świą­tecz­ne spo­tka­nie naszych Grup Para­fial­nych. Pro­si­my o zapi­sy u Zelatorek. 
  9. Sto­wa­rzy­sze­nie „Sama­ry­ta­nin Bank Żyw­no­ści” dzię­ku­je za zaan­ga­żo­wa­nie w zbiór­kę żyw­no­ści, któ­ra odby­ła się w osta­nie dni listo­pa­da w górow­skich skle­pach. Zebra­no 2 543 kg. żyw­no­ści, któ­re roz­da­no dla 160 naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych rodzin wska­za­nych przez Szko­ły nasze­go miasta. 
  10. Apo­sto­lat Modli­twy „Dwu­nast­ka” zapra­sza chęt­nych, któ­rzy zechcie­li­by modlić się codzien­nie jed­nym krót­kim tek­stem w inten­cji: o powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne oraz za powo­ła­nych. Chęt­ne oso­by pro­si­my o kon­takt z duszpasterzami.