III NIEDZIELA ADWENTU

III NIEDZIELA ADWENTU
13 GRUDNIA 2020 ROKU

 1. Pla­no­wa­ne na dzi­siaj, jak zawsze w dru­gą nie­dzie­lę mie­sią­ca, spo­tka­nie Stra­ży Hono­ro­wej Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, ze wzglę­du na trwa­ją­cą pan­de­mię nie odbę­dzie się.
   
 2. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Rora­tach, któ­re są spra­wo­wa­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700.
   
 3. W tym tygo­dniu zachę­ca­my do przy­stą­pie­nia, do Spo­wie­dzi św. przed­świą­tecz­nej. Ze wzglę­dów sani­tar­nych nie będą spo­wia­da­li w naszym koście­le księ­ża z deka­na­tu. Oka­zja do sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku od godz. 1630 – 1800 w pomiesz­cze­niu za ołta­rzem. Nato­miast w sobo­tę od godz. 1000 – 1100 oraz od godz. 1700 – 1800. Wów­czas jeden kapłan będzie spo­wia­dał w koście­le, dru­gi w Domu Kate­che­tycz­nym a trze­ci ksiądz na ple­ba­nii. Pamię­taj­my o dystan­sie i masecz­kach.
   
 4. W naj­bliż­szą sobo­tę, w godzi­nach od 1100 – 1200 odwie­dzi­ny cho­rych, któ­rzy chcie­li­by oka­zjo­nal­nie, na Świę­ta przy­stą­pić do Sakra­men­tów św. Pro­si­my o zgła­sza­nie adre­sów tych cho­rych w zakry­stii lub tele­fo­nicz­nie na numer Dusz­pa­ster­stwa.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 6. Przy­po­mi­na­my, że w tym roku nasza Para­fia nie roz­pro­wa­dza opłat­ków wigi­lij­nych w domach. W poświę­co­ne opłat­ki może­my zaopa­try­wać się w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Do naby­cia tak­że ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii. Ofia­ry, któ­re skła­da­my przy tej oka­zji, prze­zna­czo­ne są na pokry­cie kosz­tów sygna­li­za­cji poża­ro­wej zamon­to­wa­nej w naszym koście­le para­fial­nym. Bóg zapłać za każ­dy dar! Z rado­ścią infor­mu­je­my że te pra­ce zakoń­czo­no w minio­nym tygo­dniu a we wto­rek odbę­dzie się odbiór kon­ser­wa­tor­ski.
   
 7. Nadal może­my ofia­ro­wać żyw­ność dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych, w ramach akcji Cari­tas: „Adwent? Tak. Poma­gam!”. Nasz dar może­my zosta­wić w koście­le, w kapli­cy przy chrzciel­ni­cy. Bóg zapłać za szczo­dro­bli­wość!
   
 8. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Jan Paste­rzak, lat 79 z ul. Dworcowej;
  • śp. † Anie­la Andry­now­ska, lat 72 z ul. Sosnowej;
  • śp. † Tade­usz Pan­kie­wicz, lat 93 z ul. Pił­sud­skie­go.
   Wiecz­ny odpoczynek…